1. แผนธุรกิจร้านอาหารจีน “LIFANG CUISINE”
 2. แผนธุรกิจร้านกาแฟ “COFFEE MIX”
 3. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารออนไลน์ของผู้บริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจกับความภักดีต่อ Application เถาเป่า ของผู้บริโภคในประเทศจีน
 5. พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลที่มีผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ที่นาเข้า จากจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 6. แผนธุรกิจร้าน Haidilao Hotpot กรุงเทพมหานคร
 7. แผนธุรกิจร้านข้าว Liang Ji
 8. แผนธุรกิจ MUMU หมาล่า
 9. แผนธุรกิจ “CF INTERNET CAFE”
 10. แผนธุรกิจ BEAUTY SURGERY BY JOHNNY
 11. แผนธุรกิจ PUPPY STORE
 12. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเว็บไซต์กับการซื้อโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชั่นเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน
 13. ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจการรับรู้ถึงคุณค่ากับการซื้อโดยฉับพลันผ่านแอปพลิเคชั่นเถาเป่าของผู้บริโภคในประเทศจีน
 14. แผนธุรกิจร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ “CHU CHU”
 15. พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตอบสนองต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 16. คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดี ของผู้ที่ใช้โทรศัพท์ iPhone และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
 17. แผนธุรกิจ ฉวางการไฟฟ้า
 18. แผนธุรกิจ ธุรกิจประเภทเครื่องปรุงรส เครื่องแกงสำเร็จผ่ำนช่องทำงออนไลน์
 19. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งผลต่อระดับความสาคัญในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
 20. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นาเที่ยวต่างประเทศของประชากรชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
 21. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับการสร้างนวัตกรรม ของพนักงานสายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
 22. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร
 23. การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้เงินที่ส่งผลต่อการดารงชีพ ของกลุ่มคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
 24. แผนธุรกิจ พระนาย ทะเลสด และทะเลเผา
 25. ปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ศึกษากรณี ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
 26. แผนธุรกิจ นมถั่วเหลือง 2 รสชาติ ใน 1 กล่อง
 27. ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมการทางานกับความเป็นผู้ประกอบการ ของเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร
 28. แผนธุรกิจธุรกิจร้านเสื้อสกรีนลาย I Love Screen
 29. FACTORS AFFECTING THE CUSTOMER’S INTENTION TO SELECT ONLINE FITNESS SERVICE IN BAGNKOK AND METROPOLITAN AREA
 30. FACTORS INFLUENCING PURCHASING BEHAVIOR OF GEN Y MALE TOWARDS COSMETICS IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREA
 31. FACTORS INFLUENCING PURCHASING BEHAVIOR OF MOBILE FOOD ORDERING APPLICATION’S CONSUMERS IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREAS
 32. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ของผู้ซื้อกรมธรรม์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 33. แนวทางการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลของสานักงานประกันสังคม
 34. การพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค KWDL สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยเหอฉือ
 35. การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย โดยการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 36. การพัฒนาความสามารถความเข้าใจคาศัพท์ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนผังความคิด
 37. การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคกลุ่ม-คู่-เดี่ยว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
 38. การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 39. การพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์จาลอง สาหรับนักเรียนที่เป็นนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 40. การพัฒนาความสามารถเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 41. การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 42. การพัฒนาความสามารถการปฎิบัติ คีย์บอร์ดตามแนวคิดของซูซูกิ โดยใช้สื่อ อินโฟกราฟิก (Infographic) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 43. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลง โดยใช้เทคนิค Team-Pair- Solo ผ่านแอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์อัจฉริยะ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
 44. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 45. การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับการทำงานเป็นทีม สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
 46. การพัฒนาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค การตั้งคาถาม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 47. การพัฒนาความคิดริเริ่มในงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 48. การพัฒนาการเขียนเล่าเรื่องภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม 5W1H ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 49. การพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม แบบ 4W 1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
 50. การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาปลายเปิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 51. การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 52. การพัฒนาความยึดมั่นผูกพันของผู้เรียนและความสามารถในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
 53. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 54. การพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
 55. การพัฒนาระบบรับแจ้งปัญหางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 56. ระบบบริหารจัดการงานผลิตและการผสมสี
 57. การประเมินสมรรถนะและเปรียบเทียบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบหลายเทคโนโลยี
 58. การวิเคราะห์ปัญหาในการดาเนินการจัดการบริหารโครงการ กรณีศึกษา งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการท่องเที่ยว จ.ชัยนาท
 59. การเปรียบเทียบระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ชนิด Magnetic Oil Free Chiller กับชนิด Water Chilled Chiller แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์
 60. การพยากรณ์จานวนการขออนุญาตตั้งโรงงานใหม่และปัจจัยที่มีผลต่อ การตั้งโรงงานใหม่ของกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve และกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs
 61. การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการตรวจรับบ้านในหมู่บ้านจัดสรร โดยประยุกต์ใช้ผังพาเรโตและผังก้างปลา กรณีศึกษาโครงการ เพอร์เฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน Exclusive Zone
 62. การลดค่าใช้จ่ายการขนส่งโดยการจัดเส้นทางพาหนะที่เหมาะสม สาหรับการติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์
 63. การปรับปรุงการจัดการวัสดุคงคลังสิ้นเปลืองประเภทกล่องบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จากัด
 64. การรับรู้ป้ายสาธารณะและการแปรภาษาไทย-จีน บนระบบแอนดรอยด