1. คุณภาพในการให้บริการของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  ชื่อผู้แต่ง : กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 2. ระบบการจัดการและติดตามการติดตั้งระบบเครือข่าย
  ชื่อผู้แต่ง : ธนัญ จารุวิทยโกวิท, อรรถพล นาสนม
 3. การพัฒนาการใช้งาน WLAN ด้วยการประยุกต์ใช้งาน SDN
  ชื่อผู้แต่ง : ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, ศุภชัย ผ่องราษี
 4. ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการลงทุน การจัดทำระบบมาตรฐาน GHPs โรงงานเชือดไก่
  ชื่อผู้แต่ง : จิราภรณ์ วรุฬบุตร, ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
 5. การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม:กรณีศึกษาบริษัท อีอาร์ซีจำกัด
  ชื่อผู้แต่ง : ชฎาพร บำรุงสุข, ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
 6. การบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร:กรณีศึกษาอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
  ชื่อผู้แต่ง : ณัฐที ไพรศรี, ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
 7. การพยากรณ์ความต้องการสินค้าหมวดบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
  ชื่อผู้แต่ง : ธนกร วิวัฒนากรวงศ์, ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
 8. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังประเภทสินค้าสำเร็จรูป:กรณีศึกษาบริษัทตัวแทนจำหน่ายกระดาษทิชชู
  ชื่อผู้แต่ง : เบญจมาภรณ์ ยุบไธสง, ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
 9. การจำลองระบบอัดอากาศของบันไดหนีไฟในอาคารสูงด้วยแบบจำลองการไหลของอากาศแบบหลายโซน
  ชื่อผู้แต่ง : ประชา กิ่งมณี, ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์
 10. การวิเคราะห์การไหลของอากาศในบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้แบบจำลองการไหลของอากาศแบบหลายโซน
  ชื่อผู้แต่ง : พิมพ์ชนก เขื่อนแก้ว, ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์
 11. การลดมูลค่าวัตถุดิบคงคลัง: กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  ชื่อผู้แต่ง : ภาณุพงศ์ คำผาด, ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
 12. การลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ : กรณีศึกษาอาคารบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณชิย์ จำกัด (มหาชน)
  ชื่อผู้แต่ง : ภูริพนธ์ ปลอดภัย, ผศ. ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์
 13. การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า : กรณีศึกษา บริษัท พีบีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
  ชื่อผู้แต่ง : อริสา สุ่มพันธ์, ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
 14. การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในศูนย์กระจายสินค้า : กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งโซนภาคกลาง
  ชื่อผู้แต่ง : วิลาสินี แต้วนิชเจริญ, ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
 15. การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ในการประเมินและคัดเลือกบริษัทขนส่ง : กรณีศึกษาบริษัทส่งออกข้าว
  ชื่อผู้แต่ง : ศิรัญญา ไกรบริรักษ์, ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
 16. การจำลองและวิเคราะห์การไหลของอากาศในห้องประชุมสัมมนาและสำนักงานด้วยแบบจำลอง CONTAM 
  ชื่อผู้แต่ง : ศุภวัฒน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, ผศ. ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์
 17. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชุดทดสอบทางการแพทย์ด้วยโปรแกรม Arena 
  ชื่อผู้แต่ง : สมสกุล ทองทับ, ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
 18. การจำลองและวิเคราะห์การไหลของอากาศแบบหลายโซนในบ้านประหยัดพลังงาน
  ชื่อผู้แต่ง : สินีนาถ ชัยศักดานุกูล, ผศ. ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์
 19. การกำหนดเป้าหมายยอดขายที่เหมาะสม ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา : กรณีศึกษายาของบริษัทยาแห่งหนึ่ง
  ชื่อผู้แต่ง : สุพิชญา พันธุมจินดา, ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
 20. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการ : กรณีศึกษาโครงการจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface
  ชื่อผู้แต่ง : อัครวรรษ แก้วจันทร์, ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
 21. การจัดการพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นและระบบกักเก็บความเย็นของอาคารสำนักงาน
  ชื่อผู้แต่ง : คเณศ พงศ์เจริญ, ผศ. ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์