1. การตัดสินใจและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรีสอร์ทในเขตจังหวัดตรัง
  ชื่อผู้แต่ง : ธัชชัย มงคลจันทรกุล
 2. พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
  ชื่อผู้แต่ง : อัครภณ เศวตกมล
 3. ระบบ CHATBOT สำหรับจำแนกชนิดสัตว์หิมพานต์จากภาพถ่าย โดยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
  ชื่อผู้แต่ง : กิตติภูมิ แสงอร่าม, ธนภัทร ฆังคะจิตร
 4. การพัฒนาแบบจาลองด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อพยากรณ์พื้นที่ ในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการเกิดดินโคลนถล่ม
  ชื่อผู้แต่ง : โชติมา ดีพัฒน์, เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
 5. การสร้างข้อมูลภาพจาก GANS เพื่อนาไปต่อยอดในด้าน Vector Art
  ชื่อผู้แต่ง : ชาลี ชีพพิมลชัย, ธนภัทร ฆังคะจิตร
 6. การจาแนกรายการอาหารและตรวจจับส่วนประกอบจากรูปภาพอาหารด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
  ชื่อผู้แต่ง : รังสรรค์ มนัสมานะชัย, ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร
 7. ระบบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สวัสดิการพนักงานอัตโนมัติด้วยเทคนิควิธีการเรียนรู้ของเครื่อง
  ชื่อผู้แต่ง : สุดากาญจน์ ติดตะ, ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร
 8. การซ่อมบารุงรักษาเชิงคาดการณ์มอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก
  ชื่อผู้แต่ง : นิติรัฐ สุกีธร, ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร
 9. ระบบแปลคำศัพท์ภาษามือไทยโดยกำรเรียนรู้เชิงลึกบนข้อมูลบางส่วน
  ชื่อผู้แต่ง : ณัฏยา เปลี่ยนวงษ์, ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร
 10. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยเทคนิคทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง
  ชื่อผู้แต่ง : พรทิวา วิศิษฏ์สรอรรถ, เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
 11. การพัฒนาแบบจาลองด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อพยากรณ์พื้นที่ในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการเกิดวาตภัย
  ชื่อผู้แต่ง : อนุตรธิดา กลิ่นหอม, เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
 12. ระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวสำหรับศาลยุตธิรรม
  ชื่อผู้แต่ง : อารีย์ สะอาดนัก, ธนภัทร ฆังคะจิตร
 13. การบริหารความเสี่ยงในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  ชื่อผู้แต่ง : ชเอม ชักชวน, รศ.ดร.พิณสุดา ศิริธรังศรี
 14. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
  ชื่อผู้แต่ง : ณัฐกฤตา ยติกุลเกยูร, พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล
 15. สมรรถนะทางวิชาการของหัวหน้างานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  ชื่อผู้แต่ง : ดรุณี พรายแสงเพ็ชร, สมพร โกมารทัต
 16. ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อความเป็นเลิศด้านกีฬาของโรงเรียนในสานักงาน เขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 12
  ชื่อผู้แต่ง : วัลวิภา ดารารัตน์, ดร. พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล
 17. การเสริมสร้างพลังอานาจครูที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
  ชื่อผู้แต่ง : เกินศักดิ์ ศรีสวย, พิณสุดา สิริธรังศรี
 18. ระบบบริหารปริมาณแก้วกรวยกระดาษในกระบอกด้วย IoT
  ชื่อผู้แต่ง : สุพัตรา เอี่ยมศรี, ณรงค์เดช กีรติพรานนท์