1. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ หมวดธุรกิจธนาคาร
 2. การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจห้องเช่าบนถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 3. ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ออัลบั้มเพลงนา เข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
 4. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนแฟรนไชส์กาแฟอินทนิล สาขาลำลูกกา
 5. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนสถานรับเลี้ยงเด็กตาบลคลองสามอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 6. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัสดุสานักงานกรณีศึกษาบริษัทโคคา-โคล่า เซาท์อีสเอเชียเซอร์วิสเซสจำกัด
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการออมเงินกับประโยชน์ที่ได้รับจากการออมเงินในหน่วยงานองค์การมหาชน กรณีศึกษา:สานักงานเลขาธิการคุรุสภา(ส่วนกลาง)
 8. มาตรการทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ยคดีของศาลกรณีการฟ้องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 9. ปัญหาทางกฎหมายของผู้ประกอบการค้าของเก่า ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช2474
 10. การคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด
 11. การเสียชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ
 12. การส่งเสริมการเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยใช้มาตรการทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :ศึกษากรณีการหักค่าลดหย่อนจากเงินค่าซื้อหุ้นสหกรณ์
 13. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง :ศึกษากรณีการบังคับชาระหนี้จากบุคคลภายนอกหรือจากเจ้าพนักงานของกระทรวงสาธารณสุข
 14. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางศาลและเขตอานาจศาลในการพิจารณาคดีศึกษาเฉพาะกรณีคดีการเลือกตั้งท้องถิ่นในศาลอุทธรณ์
 15. การดาเนินคดีอาญาที่เกี่ยวกับคดีภาษีสรรพสามิต
 16. เรื่องมาตรการลงโทษทางอาญาศึกษา การทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมของพนักงานสอบสวน
 17. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ :ศึกษากรณีความผิดฐานฉ้อโกง
 18. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 19. ปัญหากฎมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ย้อนหลังของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 20. การกำหนดให้การกระทาที่เป็นการต่อสู้ขัดขวางและข่มขืนใจเจ้าพนักงานในการยุติธรรมเป็นความผิดอาญา
 21. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต ศึกษาเฉพาะกรณีการนำข้อมูลเครดิตไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
 22. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกากับดูแลมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 23. ปัจจัยการตัดสินใจในการทาบุญของพุทธศาสนิกชน กรณีศึกษาวัดจาปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 24. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการทาเกษตรอินทรีย์ของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์สวนเกษตรดาดฟ้า สานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 25. ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค
 26. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลลาพญากลาง อาเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
 27. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทการบินไทย จากัด(มหาชน) สานักงานใหญ่
 28. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการออมแห่งชาติ กรณีศึกษา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
 29. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงาน การประปานครหลวงสาขามีนบุรี
 30. ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 31. การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรการประปานครหลวงสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหาร)
 32. ปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มทาขนมบ้านคลองย่าหนัดตาบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 33. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี
 34. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย
 35. ความคิดเห็นของพนักงานต่อการทา CSR กรณีศึกษาของพนักงานธุรการ บริษัทเอเซียแปซิฟิคปิโตรเคมิคอล จากัด
 36. การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 37. การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 38. คุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 39. ความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน บริษัท สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด(มหาชน)
 40. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชมุชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านป่าดิบ ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 41. ความสุขในการทางานของบุคลากรสานักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
 42. คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 43. การรับรู้ของพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมาต่อบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 44. ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางต่อนโยบายแก้ปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากราคายางพาราตกต่ำ กรณีศึกษา ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
 45. ความคิดเห็นของบุคลากรต่อรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 46. การจัดการความรู้ในองค์กรของบุคลากรสา นักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 47. การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์สวนเกษตรดาดฟ้าสำนักงานเขตหลักสี่ กรณีศึกษาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
 48. ความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรี ต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ
 49. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรี กรณีศึกษา ตำบลสวนใหญ่
 50. แนวทางการพัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศของสานักอำนวยการประจำศาลอาญา
 51. ความคิดเห็นของบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อการนำระบบสมรรถนะมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 52. คุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลต่อภาพลักษณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
 53. การรับรู้ของบุคลากรต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บุคลากรในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหาร)การประปานครหลวง
 54. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการติดต่อสื่อสารกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกล่มุงานด้านพิธีการสินเชื่อภายในศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค
 55. ความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงินงบประมาณและบัญชี
 56. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานการคลังสังกัดกองอานวยการกลางสภากาชาดไทย
 57. ความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ (KM) ภายในองค์การของข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 58. การรับรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี
 59. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติัังววัดนนทุุรี
 60. ความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัทไฮไฟ โอเรียนท์ไทย จากัด(มหาชน)
 61. คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานราชการในศูนย์บริการประชาชน สังกัดสานักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 62. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 63. ระบบบริหารจัดการภายในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)
 64. ระบบจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 65. การพัฒนาระบบรับแจ้งการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กรณีศึกษาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 66. ระบบบริหารร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
 67. การพัฒนาระบบงานขนส่งโมลาส
 68. แอปพลิเคชันติดตามรถยนต์ผ่านจีพีเอสบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส
 69. ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 70. การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลพนักงานและข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ในศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
 71. ระบบคอร์สเรียนออนไลน์บนแอพพลิเคชันมือถือ
 72. ระบบการจัดการข้อมูลการสำรวจออนไลน์สภาวะความเสี่ยงในด้านสุขภาพของคนไทย
 73. ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกองสื่อสารข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
 74. ปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี
 75. การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ
 76. การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 77. เปรียบเทียบการพัฒนาการเรียนรู้และความคงทนวิชานาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้สื่อวีดิทัศน์กับผู้สอนจริง
 78. พฤติกรรมผู้นำทางการเรียนการสอนของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
 79. การพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning Together วิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 80. ผลการจัดการเรียนรู้วิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบื้องต้นแบบใช้โครงงานเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 81. ผลของการเรียนแบบนาตนเองที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความกล่มุสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 82. การพัฒนาการเรียนรู้วิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุมโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
 83. การใช้อภิปัญญาพัฒนาความสามารถในการกากับตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
 84. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและแบบห้องเรียนปกติ
 85. การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 86. การพัฒนาชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 87. การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ซินไบโอติกชนิดแคปซูลในการบรรเทาอาการท้องผูกของกลุ่มประชากรในชุมชนหนองจอก
 88. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของกรดยูริคในกระแสเลือดกับภาวะดื้ออินสุลินซึ่งมีผลต่อการเกิดภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิกของนักบินพาณิชย์ชายในประเทศไทย
 89. ความสัมพันธ์ระหว่างกรดยูริกในเลือดกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ป่วย โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง หรือโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 90. ความรู้ของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับน้ำมันพืชและผลต่อการอักเสบภายในร่างกายอันเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรัง
 91. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการใช้ปั๊มความร้อนเพื่อประหยัดพลังงานในโรงพยาบาล
 92. THE FACTORS INFLUENCE THE PURCHASING BEHAVIOR OF CHINESE BUDGET TRAVELERS COME TO THAILAND
 93. Factors affecting the decision of Undergraduate Chinese students in Bangkok, Thailand
 94. The satisfaction level of Chinese tourists(group tours) in Thailand
 95. FACTORS AFFECTING THE PURCHASING BEHAVIOR OF CHINESE TOURISTS AT THE NARAYA SHOPS IN BANGKOK
 96. Research and analysis of Chinese consumer behavior factors that influence consumer online shopping