1. ศึกษาความคดิ เห็นของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สาขาศูนย์ราชการ อาคารB
 2. พฤติกรรมการใช้บริการ และความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด (7P) ของบริการอูเบอร์ ของคนวัยทำงาน (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร
 3. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการจัดการคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ
 4. ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อการใช้บริการซื้อเพลงผ่าน iTunes Store ของผู้บริโภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
 5. การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ากีฬาระหว่างร้านค้าและร้านค้าออนไลน์จากผลของส่วนประสมทางการตลาด7P’s ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร
 6. ศึกษาการความคิดเห็นของพนักงานต่อนโยบายการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 7. ความพึงพอใจของผู้ใช้ Facebook ในกรุงเทพมหานคร ต่อการโฆษณาในรูปแบบ Facebook Video mid-roll advertisement
 8. ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของการประปานครหลวง
 9. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการทางวินัยแก่ข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 10. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณีด้านการเงินการธนาคารของธนาคารพาณิชย์
 11. การใช้ศาสนาในการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว
 12. ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดีศึกษากรณีหมิ่นประมาททางแพ่งบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 13. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำความผิดขณะวิกลจริตศึกษาความสอดคล้องระหว่างความเห็นทางการแพทย์กับดุลพินิจการลงโทษของศาล
 14. ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสินค้าจับต้องไม่ได้ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 15. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 16. ความผิดที่ต้องให้อำนาจเกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดียาเสพติด
 17. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
 18. ความผิดฐานลักทรัพย์: ศึกษากรณีการลักทรัพย์โดยมีสิ่งกีดกั้น ตามมาตรา 335(3)
 19. การบริหารสื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
 20. การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 21. การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติตามหลักปรัชญา อไจล์ในประเทศไทย
 22. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบนาตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 23. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเล่นซอด้วง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค กลุ่ม คู่ เดี่ยว (Team - Pair - Solo)
 24. การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 25. การพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 4W1H ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 26. การใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง
 27. การพัฒนาทักษะการเล่นกลองยาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน
 28. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื่องบ้านพยากรณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 29. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์
 30. การพัฒนาชุดกิจกรรมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยการเรียนรู้แบบกำกับตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 31. การพัฒนาความสามารถนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 32. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เทคนิคคิดเดี่ยว คิดคู่ คิดร่วมกัน (Think-Pair-Share) เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 33. การพัฒนาทักษะการเล่นเบลไลราในวิชาดนตรีสากลโดยแนวคิดของโคดายกับกระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2
 34. การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการขับร้องโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดของโคดายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 35. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 2
 36. การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางดนตรีและทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 37. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 38. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 39. การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคถาม – ตอบ ส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 40. การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงาน (Task-based activities) เพื่อส่งเสริมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 41. การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยเนื่องจากสิ่งแวดล้อมในอาคาร : กรณีศึกษาอาคาร CAT TOWER บางรัก กรุงเทพมหานคร
 42. การปรับปรุงอาคารที่ทาการสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสู่การใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์
 43. การนำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2011 มาประยุกต์ใช้ในอาคาร โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน
 44. ช้อปเพลโล : ระบบบริหารจัดการค าสั่งซื้อส าหรับการขายสินค้าออนไลน์