1. ปัจจัยที่ส่งต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีน
 2. ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค เบียร์ไทย ของชาวกัมพูชา จังหวัดพระตะบอง
 3. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
 4. พฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน
 5. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก ของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร
 6. การศึกษาศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการให้บริการ ของโรงแรมชั้นประหยัด ในพ้นื ที่เขตดอนเมือง
 7. มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหาย ศึกษากรณี การเกิดอุทกภัย
 8. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ ในการเข้าถึงสิทธิทางการแพทย์
 9. ปัญหาการดาเนินกระบวนการทางวินัยและการรับรองสิทธิแก่บุคคลผู้ให้ข้อมูล อันเป็นประโยชน์แก่รัฐในคดีทางวินัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 10. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและระบบพิทักษ์ คุณธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในสานักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 11. หลักความได้สัดส่วนกับบทกาหนดโทษที่เหมาะสมสำหรับ ผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติดให้โทษ ศึกษากรณีแอมเฟตามีน
 12. ปัญหาทางกฎหมายภายหลังการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี
 13. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ศึกษากรณีกิจการที่เกี่ยวกับการบริการประเภทห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 14. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิทธิในเขตพื้น ที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 15. ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 16. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดขั้นตอนในการขอจัดการชุมนุมสาธารณะและการกาหนดหลักประกันเพื่อ ป้องกันความเสียหายจากการชุมนุมสาธารณะ
 17. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484
 18. ปัญหาการบังคับใช้สิทธิในอนุสิทธิบัตร
 19. กระบวนการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรในส่วนของฝ่ายปกครอง เปรียบเทียบระหว่าง กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต
 20. ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ
 21. มาตรทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษากรณีสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
 22. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกรณีที่เป็นเด็กและเยาวชน
 23. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัยและกระบวนการร้องทุกข์ ตามระเบียบสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556
 24. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของ ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 25. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 70
 26. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าจัดหางาน
 27. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ ในสัญญาเพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตาม พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
 28. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ศึกษากรณีคณะกรรมการสภาทนายความและนายกพิเศษแห่งสภาทนายความ
 29. ปัญหาการให้ความคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม ศึกษากรณีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
 30. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิของหน่วยงานของรัฐในการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 31. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านการออกคำสั่ง ยึดหรือ อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว และการใช้อำนาจในการขายทอดตลาด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
 32. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ศึกษากรณีข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานธุรการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
 33. ปัญหาการหนีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการจัดสร้างและการให้เช่าบูชา (ซื้อขาย) วัตถุมงคล
 34. ปัญหาการกาหนดบทลงโทษตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
 35. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้กับการรับรองสิทธิชุมชน
 36. กฎหมายบังคับโทษ ศึกษาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับผู้กระทาผิดหญิง (ข้อกาหนดกรุงเทพ)
 37. ปัญหาการดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีกระทาความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่ กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ กระทำความผิดต่อตำาแหน่ง หน้าที่ในการยุติธรรม หรือร่ำรวยผิดปกติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 38. การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ศึกษากรณีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการบังคับใช้กฎหมายตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี
 39. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
 40. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
 41. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะ ของผู้ขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกที่ไม่อยู่ในข่าย การเสียภาษีมรดก ที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี
 42. ปัญหาหลักการให้สิทธิโต้แย้งก่อนออกคำสั่ง ทางปกครอง ศึกษาเฉพาะกรณีคู่กรณีกระทาการที่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายและคำสั่ง ให้พ้นจากตำแหน่ง
 43. ปัญหาทางกฎหมายในการนำหลักการร้องสอดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 44. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการให้บริการที่พักอาศัย
 45. ปัญหาการนำ ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตมาใช้ตามร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
 46. ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้อนุสัญญาความตกลง เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ศึกษากรณีการหลบหลีกภาษีและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการกำหนดราคาโอน
 47. การใช้อำนาจทางกฎหมายของฝายทหาร กรณีคาสั่ง ทางปกครองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 48. ปัญหาการตีความและผลบังคับตามกฎหมายของข้อตกลงเกี่ยวกับ การกำหนดค่าเสียหายในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
 49. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในการผลิตพืช อาหารที่มีการรับรอง คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย ศึกษากรณีผู้ว่าจ้างผลิตภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา
 50. มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตและภาษีสิ่งแวดล้อมในการลดการปล่อยมลภาวะจากผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโฟมและพลาสติก
 51. ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับทรัพย์หลักประกันศึกษากรณีการนำ สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้เงินที่ไม่ใช่เงินฝากในธนาคารมาเป็นหลักประกันสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์
 52. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กรบริหารงานบุคคล และระบบพิทักษ์คุณธรรมในสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 53. โทษริบทรัพย์สิน ศึกษาการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด
 54. ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับคดีปกครองของสานักงานศาลปกครอง ศึกษาเฉพาะกรณีคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
 55. ปัญหากฎหมายในการจัดเก็บภาษีเงินได้และการจัดเก็บอากรรังนก ของผู้ประกอบธุรกิจรังนกนอกเขตสัมปทาน
 56. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจนำเที่ยว
 57. ปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลมาตรการในการควบคุมตัวบุคคล ในคดียาเสพติด
 58. การใช้กฎเกณฑ์ทั่ว ไปในการต่อต้านการหลบหลีก ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ยอมรับไม่ได้
 59. การตรวจสอบและถ่วงดุลการชันสูตรพลิกศพและการผ่าศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 60. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ศึกษากรณีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบการตรวจสอบการใช้เงิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 61. การศึกษาคุณลักษณะของผู้ลงทุนและปัจจัยของการลงทุนในทองคาแท่งออนไลน์
 62. การศึกษาโครงสร้างตลาดและความได้เปรียบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับไทย
 63. การสื่อสารข่าวการเมืองของนางฟองสนาน จามรจันทร์ในรายการหมุนตามวันทาง FM 92.50 MHz
 64. กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของคลื่นวิทยุ 88.5 สบายดีเรดิโอ
 65. การสื่อสารตราสินค้าจากบุคคล จิมมี่ เฮดไลท์แมก บนสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค
 66. พฤติกรรมการรับชม และความพึงพอใจรายการคับข่าวครบประเด็นของ สถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร
 67. รูปแบบกิจกรรมเพื่อ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
 68. การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบ โฟนิกส์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง
 69. การใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี
 70. การจัดการเรียนรู้รายวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบเพื่อ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และความตระหนักในหน้าที่พลเมือง
 71. การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
 72. การพัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่น โดยใช้เกม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
 73. การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ในวิชาภาษาไทย (สาระที่5 วรรณคดีวรรณกรรม) โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
 74. การพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราชเขต 2
 75. การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพเพื่อ ลดปริมาณฟิล์มเสียในงานห่อแพ็คโหล กรณีศึกษา โรงงานผลิตน้า ดื่มบรรจุขวด การประปานครหลวง
 76. การศึกษาการจัดการการอพยพหนีไฟในอาคารโรงเรียนอนุบาล กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
 77. การสร้างจุดควบคุมทางดิ่งในพื้น ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 78. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างอาคาร องค์การบริหารส่วนตาบลละหาร
 79. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการใช้ปั๊มความร้อนเพื่อประหยัดพลังงานในโรงพยาบาล