1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  Full text
 2. เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารพาณิชย์ Full text
 3. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านภูฟ้า เขตกรุงเทพมหานคร Full text
 4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร Full text
 5. ปัจจัยทางทัศนคติที่มีผลต่อความจงรักภักดีของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Full text
 6. ปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสินค้ากรณีศึกษา สมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร Full text
 7. พฤติกรรมการซื้อ/ใช้เครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร Full text
 8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัทเอไอเอ จำกัด  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Full text
 9. พฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร Full text
 10. พฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร Full text
 11. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่านร้านค้าออนไลน์  Factors Influencing Satisfaction of Customers toward E-Tailers Supplementary Health Product   Full text
 12. ความพึงพอใจต่อคุณภาพงานบริการสนับสนุนด้านสารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ Full text
 13. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Full text
 14. การวัดมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk) ของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับดอลลาร์ สรอ. Full text
 15. การรับรู้ปัจจัยส่วนผสมการตลาดและความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของผู้ป่วยที่มาใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลบ้านบึงอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี Full text
 16. ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรของบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด  Full text
 17. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักยี่ห้อ Tila Factors Influencing Satisfaction of Customers toward Diet Supplementary Food; Tila Brand   Full text
 18. ธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของผู้ส่งออกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี  Full text
 19. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอนโดมีเนียมของผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  Full text
 20. พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ของพนักงานบริษัท บริเวณศูนย์การค้าสยามพารากอน  Full text
 21. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจก่อสร้างระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (อาคาร 2) หลังเดิม  Full text
 22. การศึกษาพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร  Full text
 23. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์  Full text
 24. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร   Full text
 25. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  Full text
 26. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  Full text
 27. ความพึงพอใจของพนักงานต่อการให้บริการของกองสถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่    Full text
 28. คุณภาพการบริการศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    Full text
 29. ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  Full text
 30. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร   Full text
 31. ผลกระทบของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบการบริหารงานในส่วนงานด้านบริการหลังการขายที่ส่งผลต่อรายงานผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  Full text
 32. ธุรกิจส่งออกมังคุดของผู้ส่งออกในจังหวัดนครศรีธรรมราช  Full text
 33. ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  Full text
 34. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  Full text
 35. พฤติกรรมการซื้อและความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศ ของสตรีวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  Full text
 36. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Full text
 37. พฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของนักศึกษาจีน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full text
 38. การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนำเที่ยวในไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร  Full text
 39. ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  Full text
 40. พฤติกรรมการซื้อทองคำรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด ชลบุรี  Full text
 41. พฤติกรรมการลดหย่อนภาษีส่งผลต่อการประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของข้าราชการกรมคุมประพฤติ สำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร กระทรวงยุติธรรม  Full text
 42. ขอบเขตบุพการีในประมวลกฎหมายอาญาศึกษากรณีการตั้งครรภ์แทน  Full text
 43. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  Full text
 44. การศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการหลังการขายของ บริษัท อิน-จัน หุ่นจำลอง จำกัด  Full text
 45. การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรีในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   Full text
 46. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย  Full text
 47. มาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม  Full text
 48. ความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์โลชัน่ บำรุงผิวกาย :กรณีศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Full text
 49. มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา: ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้แทนชุมชนในการจัดทำแผนแก้ไขฟื้นฟูในชั้นก่อนฟ้อง  Full text
 50. การกำหนดความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการให้และรับสินบนเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ Full text
 51. การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของแรงงานหญิงชาวพม่าจังหวัดสมุทรสาคร Full text
 52. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัททรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี Full text
 53. เหตุเพิ่มโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285  Full text
 54. ความคิดเห็นของพนักงานกรุงไทยต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย : ศึกษาเฉพาะสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล  Full text
 55. ความพึงพอใจในการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้าจีนมาไทยในตลาดประตูน้ำ Full text
 56. ความคิดเห็นและการเตรียมความพร้อมด้านงานบริการดูแลลูกค้าของพนักงาน AIS SHOPเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด  Full text
 57. พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาปริญญาตรีชาวจีนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กรณีศึกษา นักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี มหวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full text
 58. ปัญหาการกำหนดความรับผิดและโทษทางอาญาเกี่ยวกับพืชกระท่อม  Full text
 59. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสา อางของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full text
 60. ความคิดเห็นของพนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางองค์การสวนยางและสถาบันวิจัยยางที่มีต่อการควบรวมองค์กรเป็นการยางแห่งประเทศไทย  Full text
 61. พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จ.นนทบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  Full text
 62. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  Full text
 63. ปัญหาทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหายที่ถูกกระทำละเมิดจนร่างกายพิการ  Full text
 64. สิทธิของผู้ต้องหากับการช่วยเหลือทางกฎหมาย  Full text
 65. การคุ้มครองการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสังคมออนไลน์กรณีศึกษาเฉพาะเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม  Full text
 66. บทบาทของศาลในการพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ศึกษาเฉพาะคดีผู้บริโภค  Full text
 67. มาตรการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม : ศึกษาเฉพาะแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา  Full text
 68. ปัญหาในกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกับการเปิดประชาคมอาเซียน(AEC)  Full text
 69. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องขังในเรือนจำ Full text
 70. การพักการลงโทษโดยมีเงื่อนไขในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  Full text
 71. การพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรม  Full text
 72. มาตรการลงโทษผู้กระทำผิดหญิงในคดีอาญาศึกษากรณีการจำกัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย  Full text
 73. ปัญหาการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรตามกฎหมาย ในการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตภาคใต้ของประเทศไทย  Full text
 74. การควบคุม และการตรวจสอบ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย  Full text
 75. ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  Full text
 76. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณของข้าราชการตำรวจฝ่ ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี   Full text
 77. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สรรพากรต่อการนำหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ปฏิบัติในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2   Full text
 78. การดำเนินคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. :ศึกษากรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้อำนาจฟ้องคดีตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542   Full text
 79. ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักบริหารการตลาดและการขายองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   Full text
 80. ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพนักงานภายในสำนักชลประทานที่ 11   Full text
 81. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการข่าว ของข้าราชการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย   Full text
 82. การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นเด็กและเยาวชนในการมีที่ปรึกษากฎหมายจากรัฐในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณาคดี   Full text
 83. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในเขตพื้นที่สน.ทองหล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย”   Full text
 84. ปัจจัยการจัดการความรู้ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรกรณีศึกษา บริษัท ขนส่ง จำกัด สังกัดกระทรวงคมนาคม   Full text
 85. ปัญหาการให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ศึกษากรณีบทบัญญัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเขตอำนาจศาล   Full text
 86. แรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปีการศึกษา 2556 – 2557   Full text
 87. สิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังกับระบบการจัดชั้น   Full text
 88. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   Full text
 89. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทลีสซิ่งกสิกรไทยสำนักพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร   Full text
 90. คำสั่งทางปกครอง : ศึกษากรณีคำสั่งแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษีอากรที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสั่งคืนผิดพลาด   Full text
 91. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   Full text
 92. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถกองพระราชพาหนะ   Full text
 93. คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   Full text
 94. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักบริหารกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   Full text
 95. การรับรู้ของข้าราชการตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   Full text
 96. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   Full text
 97. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   Full text
 98. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารอากาศกรมสื่อสารทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ   Full text
 99. ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่มีต่อการบริการของแผนกงานตรวจผู้โดยสารขาอออกระหว่างประเทศด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ   Full text
 100. ปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   Full text
 101. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบกของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบก   Full text
 102. ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรณีศึกษา สำนักการคลังและสินทรัพย์สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   Full text
 103. การบริหารพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   Full text
 104. การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   Full text
 105. แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์จังหวัด   Full text
 106. การสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในแต่ละช่วงอายุกรณีศึกษา : การประปานครหลวง   Full text
 107. พฤติกรรมในการทำงานของพนักงานระดับสนับสนุน (Supporting Staffs)สำนักงานกฏหมายเอกชนแห่งหนึ่ง เขต บางรัก จ. กรุงเทพมหานครกรณีศึกษา พฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่(ระบบ SAP)   Full text
 108. ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   Full text
 109. ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ   Full text
 110. การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   Full text
 111. ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   Full text
 112. การประเมินโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจตาม ความคิดเห็นของประชาชนในเขตสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี   Full text
 113. ระบบจองและบริหารจัดการยานพาหนะภายในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)   Full text
 114. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษา:กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   Full text
 115. การรับรู้ข่าวสาร และความรู้ ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   Full text
 116. ระบบเช่าพื้นที่ตามห้างสรรพสินค้า   Full text
 117. ระบบบริหารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง (นครปฐม)   Full text
 118. ระบบช่วยแม่บ้านจัดการห้องพักภายในโรงแรม   Full text
 119. ระบบจัดการข้อมูลการขายอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ ากรณีศึกษา : บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินเทลลิเจ้นท์ เซอร์วิส จำกัด   Full text
 120. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ตลาดน้ำตลิ่งชัน   Full text
 121. การส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   Full text
 122. ระบบบริหารจัดการหอพัก กรณีศึกษาหอพักออมสิน   Full text
 123. ระบบบริหารจัดการเคลมประกันภัยรถยนต์   Full text
 124. ระบบจองห้องประชุมภายในบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)   Full text
 125. ปัจจัยที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3   Full text
 126. ระบบติดตามงบประมาณ กรณีศึกษากรมทางหลวงชนบท   Full text
 127. ระบบจัดการข้อมูลงานคดีปกครอง   Full text
 128. การบริหารการจัดการอู่ซ่อมรถยนต์กรณีศึกษา: ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ อาร์ เอ เค ออโต้เซอร์วิส   Full text
 129. ระบบคลังภาพ   Full text
 130. ระบบตรวจสอบและแจ้งผลการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์   Full text
 131. ระบบการขออนุมัติการเดินทางไปราชการออนไลน์   Full text
 132. ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ   Full text
 133. การดำเนินงานอนามัยโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี   Full text
 134. ระบบบริหารจัดการร้านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์   Full text
 135. การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   Full text
 136. การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5   Full text
 137. กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขทางบัญชีและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์กับราคาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   Full text
 138. THE RELATIONSHIPS BETWEEN DEMOGRAPHY, EMOTIONAL QUOTIENT (EQ) COMPETENCIES, COMMUNICATION SKILLS AND THE ACHIEVEMENT OF DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY'S STUDENTS   Full text
 139. กรอบแนวคิดงานวิจัยเรื่อง คุณค่าของข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจ : ก่อนและหลังปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ   Full text
 140. FACTORS INFLUENCING PURCHASING BEHAVIOR OF IMPORTED MAKEUP COSMETICS CUSTOMERS IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREA   Full text
 141. องค์ประกอบการเพิ่มประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับตรวจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   Full text
 142. กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีที่คาดหวังในบริษัทมหาชน   Full text
 143. กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบของศักยภาพนักบัญชีที่เป็นที่ต้องการในมุมมองของผู้บริหารสำนักงานบัญชีในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร   Full text
 144. กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   Full text
 145. การศึกษาความสัมพันธ์การจัดทำบัญชีครัวเรือนกับคุณภาพชีวิตเกษตรกร   Full text
 146. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ จรรยาบรรณ ประสบการณ์ทำงานและการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีไทย   Full text
 147. FACTORS INFLUENCING THE ADOPTION OF A MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM QUALITY MANAGEMENT MODULE IN A PUBLIC LIMITED FOOD EXPORTING COMPANY IN THAILAND   Full text
 148. กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง ศึกษาการเรียนรู้ความเข้าใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรส กรณีศึกษา : พนักงานเอกชนที่ทำงานในเขตลุมพินี   Full text
 149. กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบของสำนักงานบัญชี ที่ผู้ประกอบการ SME เลือกใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร   Full text
 150. วารสาร Full