1. THE INFLUENCE OF SOCIALLY-ORIENTED AND ENTERPRISEORIENTED MANAGEMENT ON EMPLOYEES' WORK ENGAGEMENT
 2. FACTORS INFLUENCING THE ONLINE SHOPPING BEHAVIOR VIA SOCIAL NETWORKS OF CHINESE CUSTOMERS IN SHANGHAI, PRC
 3. A STUDY OF MARKETING SEGMENTATION AND TRAVEL MOTIVATION OF TOURISTS IN YUNNAN, PRC: A CASE OF LINCANG CHAMA ANCIENT TOWN
 4. CUSTOMER SATISFACTION TOWARDS VIRTUAL GOODS IN ONLINE GAMES OF THAI WORKING AGE POPULATION
 5. FACTORS AFFECTING PURCHASING BEHAVIOR OF CHINESE CUSTOMERS TOWARD COSMETIC STORES IN BEIJING
 6. FACTORS INFLUENCING SMART WATCH’S PURCHASING BEHAVIOR OF CHINESE CUSTOMER IN KUNMING CITY, PRC
 7. THE PURCHASING BEHAVIOR OF CHINESE STUDENTS FOR THAI TRADITIONAL MASSAGE
 8. FACTORS INFLUENCING THE CUSTOMER SATISFACTION ON THE ONLINE SHOPPING APPLICATION IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREA: THE STUDY OF SHOPEE
 9. FACTOR AFFECTING PURCHASE DECISION OF CLOTH THROUHG SOCIAL MEDIA IN BANGKOK
 10. FACTORS AFFECTING THE PURCHASING BEHAVIOR OF LAPTOPS IN BANGKOK
 11. FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO BUY CHINESE BRAND CAR OF CUSTOMERS IN SHANGHAI, PRC
 12. FACTORS AFFECTING THE PURCHASING BEHAVIOR OF COFFEE SHOPS’ CUSTOMERS IN CHENGDU, PRC
 13. การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ
 14. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 15. การเลือกซื้ออาหารจากร้านริมบาทวิถีของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 16. อำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลในกรณีข้อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทำความผิด
 17. ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 18. การศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่านสื่อเฟซบุ๊ก
 19. การพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
 20. การพัฒนาความสามารถการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
 21. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีีต่อการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร
 22. การวิเคราะห์คำวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อน
 23. การศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกการใช้เครื่องอัดอากาศสำหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระรามเก้า
 24. การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรซีเอ็นซีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต
 25. การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารของอาคารสำนักงาน : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานใหญ่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 26. การปรับปรุงและลดเวลากระบวนการทำงานกรณีศึกษา : เฟอร์นิเจอร์นำเข้าจากต่างประเทศ
 27. การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุในการดำเนินการบริหารงานโครงการล่าช้ากว่ากำหนดของ โครงการจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 28. การศึกษาการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุน การออกแบบและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติประเภทโรงแรม
 29. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการออกแบบวิธีการติดตั้งสถานีส่งสัญญาณระบบ 4G LTE โดยใช้แนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษาแผนกออกแบบการติดตั้ง
 30. การประยุกต์ใช้ระบบลีนกับศูนย์บริการนักศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 31. การประเมินอาคารเขียวตามเกณฑ์ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) สำหรับอาคารพักอาศัย
 32. การลดต้นทุนสินค้าคงคลัง โดยใช้หลัก ABC ของ บริษัทกรณีศึกษา
 33. การศึกษาความสอดคล้องกับ พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ของโรงงานขนาดใหญ่ในเขตบางกอกใหญ่
 34. การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานผลิตอาหารสัตว์
 35. การลดความสูญเสียของกระบวนการแจ้งสั่งซื้อและการบันทึกรับในส่วนงานวัสดุอุปกรณ์นั่งร้านกรณีศึกษา บริษัทรับเหมาก่อสร้าง โครงการ ABC
 36. การจำลองและวิเคราะห์การไหลของอากาศภายในบ้านประหยัดพลังงาน
 37. การคัดเลือกซัพพลายเออร์โคมไฟนำเข้าด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์(Analytic Hierarchy Process: AHP)
 38. การออกแบบและจำลองบ้านตามมาตรฐาน Passive House
 39. การศึกษาเวลาดำเนินการการถอนเงินไม่ใช้บัตรของธนาคารในประเทศไทย
 40. การเพิ่มสมรรถนะของกรอบอาคารด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของอาคารสำนักงาน
 41. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเทคนิคระบายความร้อนด้วยน้ำ
 42. การประเมินอาคารเขียวตามเกณฑ์ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) สำหรับอาคารระหว่างใช้งาน
 43. การเปรียบเทียบการตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์ที่สร้างปริมาณข้อมูลมหาศาลในเลเยอร์ 3 และ 4
 44. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการร้องขอข้อมูลของระบบ SAP
 45. ระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการชั้นความลับ
 46. ระบบบริหารจัดการ การจอดรถยนต์ แบบ VIP VALET PARKING ด้วยเทคโนโลยี QR CODE
 47. การประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศและแนวทางแก้ไข กรณีศึกษา บริษัท อาร์ วี ซี คอนสตั๊คชั่น จำกัด
 48. ระบบบริหารจัดการเวรรักษาความปลอดภัยของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
 49. การเปรียบเทียบสมรรถนะการกระจายภาระงานระหว่าง NGINX และ Apache mod_proxy สำหรับการให้บริการเว็บ
 50. การประเมินช่องโหว่ระบบบริหารจัดการทางการแพทย์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 51. ระบบแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง และบริเวณโดยรอบด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อความพึงพอใจกลุ่มนักท่องเที่ยว
 52. ระบบระเบียนสุขภาพและสมรรถนะกำลังพลกรณีศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 53. ระบบบริหารการเบิกอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการฝึกกองพันระวังป้องกัน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 54. การวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก