1. ปัจจัยที่มีผลต่อความตองการของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์
 2. คุณลักษณะขององค์การและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ ตัวแทนออกของของผู้นำเข้าส่งออก ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 3. การศึกษานโยบายเงินปันผลที่ส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. กระบวนการตัดสินใจซื้อถุงยางอนามัยของประชาชนเขตจตุจักร
 5. การรับรู้คุณค่าตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทัศน์ ในเขต กรุงเทพมหานคร
 6. สื่อโฆษณาการตลาดดิจิตอลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในเขต กรุงเทพมหานคร
 7. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคน กรุงเทพมหานคร
 8. การรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาตนเองของพนักงาน สายงานบริการลูกค้า ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาไมโครบร๊านซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 9. การปรับปรุงประสิทธิภาพการวางแผนสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท ซันชาย เปเปอร์ บ๊อกซ์จำกัด
 10. พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 11. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับต่อปัจจัย ภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลต่อการส่งออก
 12. พฤติกรรมการใช้วงเงินสินเชื่อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึง พอใจในการใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏของพนักงานกรุงไทย ในกลุ่มนครหลวง 2
 13. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคใน เขตกรงเทพมหานคร
 14. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการนำเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว ของนักท่องเที่ยวใน เขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย
 15. พฤติกรรมการซื้อรองเท้าของลูกค้าร้านขายรองเท้า ในเขตสัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาร้าน J.J. To To Land 
 16. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเมี่ยมตามศูนย์การค้า ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 17. กลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเวชสำอางของผู้บริโภค ในกลุ่ม Generation Y ในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร
 18. การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า โทรศัพท์มือถือ SAMSUNG ของผู้บริโภคในเขตสี่
 19. ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของคนในเขต กรงเทพมหานคร
 20. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การของพนักงานโรงแรมเดอะดัชเชส
 21. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสุขภัณฑ์โถชักโครกของ ผู้บริโภค จังหวัดลพบุรี
 22. การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้จริงของผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้า สายสีม่วง เตาปูน - บางใหญ่
 23. กระบวนการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์มือสองนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ของผู้บริโภค ในเขต กรุงเทพมหานครฯ
 24. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน อาชีวศึกษา เอกชน ของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี รัตนโกสินทร์
 25. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 26. ความสัมพันธ์ระหว่างการส่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกิจการเพื่อสังคมอา-ชีฟ (a-chieve Social Enterprise) กับกระบวนการตัดสินใจ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
 27. การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าโดยใช้โปรแกรมเชิงพลวัต กรณีศึกษา บริษัท ผล ธัญญะ จำกัด (มหาชน)
 28. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช ้รถขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัทไดนามิค แซทคอม จำกัด 
 29. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 30. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อแบบประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จํากัด ในเขต กรุงเทพมหานคร
 31. การจัดตารางและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งเอกสาร กรณีศึกษา กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 32. อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกเรียน หลักสตรู MBA ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 33. การปรับปรุงประสิทธิภาพการวางแผนสินค้าคงคลังโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ กรณีศึกษา ผู้ผลิตถังแช่แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี
 34. พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าด่านการค้าชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา
 35. ปัจจัยที่มผลต่อการเข้ามาทำงานในประเทศไทย ของชาวฟิลิปปินส์
 36. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแชมพูสุนัขของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
 37. พฤติกรรมการรับชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์และความตั้งใจจะใช้บริการหลังการชม รีวิวทางออนไลน์ของผู้บริโภค
 38. กระบวนการตอบสนองต่อการโฆษณาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต หลักสี่
 39. ศึกษาการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 40. ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารจากร้าน Food Truck ของผู้บริโภคในเขต จังหวัดนนทบุรี
 41. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ราน BEAUTY BUFFET ของผู้บริโภคในเขตกรงเทพมหานคร
 42. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณ์กีฬา ไนกี้ของผู้บริโภคใน เขตบางซื่อ
 43. ปัจจัยประชากรศาสตร์และปัจจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่ส่งผลต่อการชมคลิบโฆษณาทาง Youtube ของผู้บริโภคในประเทศไทย
 44. ความคาดหวังและคววามพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารัตนาธิเบศร์จังหวัดนนทบุรี 
 45. ปัญหาการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากการทําสําเนา ข้อมูลคอมพิวเตอร์
 46. แนวทางการจัดให้มีกฎหมายในการบังคับคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาลโดยหน่วยงาน ภาคเอกชน
 47. ปัญหาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 48. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในเรือนจำ
 49. มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ศึกษาเงื่อนไขการหันเหคดีในช้ันก่อนฟ้อง
 50. มาตรการในการป้องกันการกระทําผิดในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
 51. การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐในช้ันสอบสวน
 52. มาตรการทางกฎหมายที่มีใช่การคุมขัง กรณีผู้กระทำความผิดติดยาเสพติด
 53. กฎหมายบังคับโทษ ปัญหาเกี่ยวกับการสงเคราะห์หลังปล่อย
 54. มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดพื้นที่เพื่อการบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ที่เสพยาเสพ ติด
 55. ความรับผิดเพื่อความชํารุดบกพร่อง ศึกษากรณีสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร โดยผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเอกชน
 56. ปัญหาการออกกฎของกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดกระบวนการ ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่รัฐ ตามพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 57. กฎหมายบังคับโทษ สิทธิการรับและการใช้เงินในบัญชีเงินฝากของ ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ
 58. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิของผู้จะซื้อ
 59. ปัญหาการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง ศึกษากรณีการเร่งรัดจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร
 60. ปัญหาในการให้เหตุผลในการกำหนดโทษในคำพิพากษาคดีอาญา
 61. การกำหนดโทษให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับผู้กระทำความผิดในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
 62. ปัญหาทางกฏหมายในการซื้อขายห้องชุด Legal Problems on The Condominium’s Purchasing
 63. ปัญหาทางกฎหมายในการสอบปากคำเด็กในชั้นสอบสวน
 64. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ศึกษากรณีการยกเลิกโทษประหารชีวิต
 65. มาตรการเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดที่เกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นบุคคลล้มละลาย
 66. การตรวจสอบค้นหาความจริงคดียาเสพติด ศึกษากรณีการครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย
 67. การตรวจสอบดุลพินิจการกำหนดโทษจำเลย
 68. ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมนายหน้าประกันชีวิตเกี่ยวกับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์
 69. กระบวนการสื่อสาร การสร้างเครือข่ายและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงของแฟนคลับเกาหลีผ่านสื่อทวิตเตอร์ กรณีศึกษา ศิลปินวงทงบังชินกิ
 70. ผลจากการเปิดรับชมรายการเรียลลิตี้ที่มีต่อค่านิยมในการเข้าสู่วงการบันเทิงของวัยรุ่น
 71. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 72. การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 6 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 73. ปัญหาในการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของเจ้าหน้าที่พัสดุในสำนักงานของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
 74. สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย สำนักงานเขตหลักสี่
 75. ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร กรณีศึกษา กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี
 76. การพัฒนา Individualized Education Program (IEP) สำหรับการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
 77. การใช้การเรียนรู้แบบนำ ตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
 78. การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
 79. การใช้แนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
 80. การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H เพื่อส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
 81. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง ความน่าจะเป็น เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 82. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
 83. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading
 84. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล เพื่อ พัฒนาทักษะการปฏิบัติทางดนตรีและความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
 85. การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้
 86. ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้น ฐาน 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 87. การพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิด ของธอร์นไดค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
 88. การพัฒนาชุด ฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์โดยใช้กระบวนการ แก้ปัญหาของโพลยา
 89. การพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพื่อ ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง
 90. การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเอง โดยการสอนแบบ Reciprocal Teaching ของนักเรียนระดับชั้น Middle School
 91. การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการขับร้องและความสามารถในการทำ งานเป็นทีมสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
 92. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลสาหรับคีย์บอร์ดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้แนวคิดของโคดายและคาร์ลออร์ฟ
 93. การพัฒนาความคิดนอกกรอบ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
 94. การพัฒนาสื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
 95. การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานีตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
 96. ปัจจัยภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 97. การกำกับติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 98. ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
 99. การจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 100. การบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1และเขต 2
 101. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของอาคารชุดกรณีศึกษา อาคารชุด รีเจ้นท์โฮม 10
 102. การลดเวลาการวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากำลัง และ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร กรณีศึกษา โครงการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
 103. การศึกษาปัจจัยที่ทำให้มาตรวัดซื้อขายของสถานีบริการก๊าซ LPG มีผลการตรวจสอบไม่ผ่าน กรณีศึกษา: สถานีบริการก๊าซ LPG ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีสานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี
 104. การลดของเสียในกระบวนการผลิตสินค้าแบบตามสั่ง
 105. การศึกษาการปรับปรุงระบบเติมอากาศอาคารสำนักงาน กรณีศึกษาอาคารสานักงานธนาคารธนชาต (เดอะไนน์)
 106. ระบบสารสนเทศเชิงพื้น ที่การใช้น้า ระดับแปลงนา กรมชลประทาน
 107. ระบบจัดการฐานข้อมูลสาหรับผู้รับทุนสานักงานศาลปกครอง
 108. ระบบจัดเก็บแบบมาตรฐานเพื่อใช้ร่วมกันในสานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 109. เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการงานคูปองดิจิตอลทีวี ของสนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 110. ระบบจัดเก็บข้อมูลสัญญาจ้างบำ รุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
 111. ระบบจัดการห้องประชุมและบริหารข้อมูลประกอบการประชุม
 112. ระบบบริหารจัดการยืม คืนแฟ้มเอกสารด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
 113. ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลาย
 114. ระบบห้องสมุดประจำศาลยุติธรรมออนไลน์ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 115. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาชั้นปี ที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 116. FACTORS AFEECTING CHINESE STUDENTS CHOOSING TO STUDY CHINESE PROGRAMS IN THAILAND: A STUDY OF DPU CHINAASEAN INTERNATIONAL COLLEGE
 117. FACTORS AFFECTING THE PURCHASING BEHAVIOR OF GYMNASIUM USERS IN BANGKOK AREA
 118. The Lone Wolf or The Pack