1. ความคิดเห็นต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครหลวง
 2. การรับรู้คุณภาพโทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชา กรณีศึกษา ประชาชนในจังหวัดเสียมเรียบ
 3. การเตรียมความพร้อมของฝ่ายขายของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 4. คุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ (Value Relevance) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
 6. อัตราส่วนทางการเงินที่ทำนายภาวะความล้มเหลวทางธุรกิจ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 7. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดำ เนินกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทย
 8. ปัญหาการตีความและการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้าประกัน ศึกษากรณีการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์
 9. กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ ศึกษากรณีการจัดการศึกษาของผู้ต้องขัง
 10. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ศึกษากรณีการโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียม
 11. ปัญหาเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558
 12. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลรัษฎากรที่ขัดต่อหลักนิติรัฐ ศึกษากรณีการจัดเก็บภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 13. การห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎหมาย
 14. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
 15. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
 16. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 17. ปัญหาการกำหนดโทษปรับทางอาญา ศึกษากรณีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
 18. ปัญหาการขาดโอกาสในเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนาให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับว่าด้วยการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555
 19. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศึกษากรณีการสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 20. คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำโดยไม่สุจริตของฝ่ายปกครอง
 21. ปัญหาทางกฎหมายในการนำ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ คู่สัญญา พ.ศ.2551 มาบังคับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 22. การกำหนดคุณสมบัติล่าม ศึกษากรณีที่เด็กและเยาวชนตกอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา
 23. ปัญหาการยกเว้นภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากเครื่องดื่มประเภทชา ศึกษากรณีผลกระทบต่อหลักความเป็นธรรมและหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
 24. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย
 25. การดำเนินคดียาเสพติด ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 26. การยกเลิกความผิดอาญา ศึกษากรณีผู้เสพยาเสพติด
 27. การกำหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา
 28. มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย
 29. การเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา ศึกษาเฉพาะการจ่ายเงินค่าปรับกึ่งหนึ่งแก่ผู้เสียหายในคดีลิขสิทธิ์
 30. กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ ศึกษากรณีสิทธิการได้รับการเยี่ยมของผู้ต้องขังเด็ดขาด
 31. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย
 32. มาตรการทางด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากรถยนต์
 33. การกำหนดความผิดฐานลักลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่ง
 34. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแผนบังคับบา บัดรักษาผู้ติดยาเสพ
 35. ความผิดอาญาฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัย ศึกษาการกำหนดเหตุฉกรรจ์และกำหนดให้เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
 36. การลงโทษทางอาญา ศึกษาการใช้โทษจำคุกตลอดชีวิต
 37. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 38. ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการทรมาน ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย
 39. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสืบมรดกของทายาทโดยธรรมของเกษตรกรตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 40. การจัดเก็บภาษีเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนเปรียบเทียบกับวิสาหกิจเพื่อสังคม
 41. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานหญิงผู้ให้บริการในสถานบริการที่จัดให้มีการอาบน้ำ และนวดศึกษาเฉพาะสถานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
 42. มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ
 43. การสอบสวนคดีพิเศษ กระบวนการสอบสวนฟ้องร้องที่เป็น กระบวนการเดียวกัน
 44. ปัญหากรณีการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยศาลปกครอง
 45. การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจในการพักการลงโทษ
 46. การใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อผู้ต้องขัง
 47. บทบาทของอัยการในการสอบสวนคดีอาญา ศึกษาคดีเลือกตั้ง
 48. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการครอบครองสังหาริมทรัพย์ของเด็กและเยาวชน ศึกษากรณีครอบครองรถยนต์และรถจักยานยนต์
 49. ปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1
 50. ปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อ
 51. ปัญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี ศึกษากรณีโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค
 52. ปัญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี ศึกษากรณีโครงสร้างภาษีสรรพสามิต ยาสูบ บุหรี่ และซิกาแรต
 53. ปัญหาสิทธิการติดต่อสื่อสารทางจดหมายของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 105
 54. การพิจารณาพิพากษาคดีอาญา  ศึกษาการส่งประเด็น
 55. ความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการทำแท้ง
 56. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว
 57. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีจำนองศึกษาเฉพาะกรณีการฟ้องบังคับเอาทรัพย์จานองขายทอดตลาด
 58. การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังศึกษากรณี การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
 59. หลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดีโดยมีประกันและหลักประกัน
 60. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศ ศึกษากรณีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 61. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
 62. บทบาทสื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัลในการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี
 63. การศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารไทยในการเลือกใช้สายการบินราคาประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น
 64. การพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ
 65. การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคดิ ของGesell เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย
 66. การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง พันธะเคมีของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
 67. การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 68. การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 69. การศึกษาการใช้ KWDL เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 70. การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้น ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม
 71. การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ
 72. การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้บทเรียนประกอบเกม วิชา ชีววิทยา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
 73. การใช้กระบวนการเรียนรู้โดยกำกับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
 74. การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 75. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 76. การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
 77. การพัฒนาการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์โดยใช้โครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
 78. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา
 79. การจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
 80. การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพเพื่อ ลดปริมาณฟิล์มเสียในงานห่อแพ็คโหล กรณีศึกษา โรงงานผลิตน้ำ ดื่มบรรจุขวดการประปานครหลวง
 81. แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 82. การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 83. การศึกษาผลของเมลาโทนินอมใต้ลิ้นต่อการรักษาสิวในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา การนอนและคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
 84. การศึกษาระดับความสุขของพนักงานแบลคมอร์สประเทศไทย
 85. ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมบนใบหน้า ของผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
 86. การศึกษาประสิทธิผลของการรับประทานซินไบโอติกที่มีต่อการรักษาโรคผิวหนังอักเสบบริเวณต่อมไขมัน
 87. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ชายในการเข้ารับบริการฉีดสารโบทูลินัม ท็อกซิน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 88. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ “พุทธิปัญญา” ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 89. การศึกษาความรู้ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
 90. คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 91. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษากลุ่ม เพศที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 92. การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นของตนเองเข้าชั้นผิวหนังเพื่อ รักษารอยแตกลายสีขาว
 93. การศึกษาผลของครีมเบต้ากลูแคนในการลดริ้วรอยรอบดวงตา
 94. ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 95. การศึกษาประสิทธิผลของแอลคาร์นิทีนกับกรดไลโปอิกต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม กรณีศึกษาพนักงานบริษัทจังหวัดสระบุรี
 96. ศึกษาพฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 97. การศึกษาผลของการนวดแผนไทยต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของกลุ่มคนวัยทำงาน
 98. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับอาการที่สัมพันธ์กับภาวะต่อมหมวกไตล้าในผู้ที่มารับบริการในสำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
 99. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์