1. ทัศนคติของบุคลากรในศาลล้มละลายกลางที่มีต่อระบบสารสนเทศสำนวนคดี
 2. การรับรู้ภาวะผู้นำในทัศนะของพนักงานที่มีต่อหัวหน้างานกรณีศึกษา บริษัท ไทยไล้ท์บล็อกแอนด์แพเนล จำกัด
 3. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงและการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 4. การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
 5. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
 6. พฤติกรรมการออมของบุคลากรในสังกัดสำนักพระราชวัง
 7. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
 8. ความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยี e-learning ของพนักงานธนาคารธนชาต
 9. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม( Traditional Trade ) ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
 10. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
 11. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถกระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 12. แรงจูงใจในการทำงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรมบริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัดอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 13. ความคิดเห็นของบุคลากรกรมบัญชีกลางต่อสิทธิสวัสดิการและค่าตอบแทน
 14. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
 15. พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย
 16. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 17. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าออนไลน์ในเขตจังหวัดนนทบุรี
 18. ความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านการส่งเสริมการตลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการจองที่พักผ่านอินเทอร์เน็ต
 19. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อปูนสำเร็จรูป ตราบัวมอร์ต้าร์จากบริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 20. การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ
 21. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์กระจายสินค้าด้วยโมเดล SERVQUALกรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 22. ศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงการลงทุนใน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กับ การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
 23. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการด้านศูนย์บริการตอบรับข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)กรณีศึกษา : My by CAT
 24. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำแท่งในตลาดโลก
 25. ความตั้งใจสนับสนุนต่อสินค้าที่ใช้การตลาดอิงการกุศลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 26. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการณ ส่วนคลัง ศาลล้มละลายกลาง
 27. พฤติกรรมของลูกค้าในการบริโภคสินค้าร้านโนตมนมสด สุพรรณบุรี
 28. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
 29. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 30. ความคิดเห็นของข้าราชการทหารในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร
 31. เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศลาว
 32. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไอ-โมบาย Digital TVใน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี
 33. การตรวจสอบการปรับบทความผิดในชั้นเจ้าพนักงาน
 34. สิทธิในการรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542: ศึกษาการดำเนินคดีอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 35. ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา : ศึกษาขอบเขตของการให้ความยินยอมโดยผู้เสียหาย
 36. มาตรการทางกฎหมายในการตรวจค้นตัวผู้ต้องขัง
 37. มาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจการเก็บรังนกแอ่นกินรังจากคูหาที่สร้างขึ้น
 38. สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง
 39. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงานของผู้ต้องขัง
 40. การคุ้มครองเด็กและผู้หญิงจากการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรา 131/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 41. มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้บริการเงินกู้นอกระบบ
 42. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนตามกฎหมายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
 43. การนำแนวความคิดเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้เยียวยาผู้เสียหายในคดีผู้บริโภค : ศึกษากรณีผู้มีสิทธิฟ้องคดี
 44. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 45. ปัญหากฎหมายในการจัดระเบียบองค์กรและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 46. การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดอาญา: ศึกษากรณีอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวในการโอนคดีตามมาตรา 97 วรรคสอง
 47. มาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตของภาครัฐ
 48. พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ก๊าซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
 49. รูปแบบการสื่อสารของผู้ขับแท็กซี่ในการช่วยเหลือสังคมผ่านสถานีวิทยุ จส.100
 50. กลยุทธ์การนำเสนอรายการโทรทัศน์ “เอส เอ็ม อี ตีแตก”
 51. การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในโครงการปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจร เพื่อประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 52. การรับรู้ภาพลักษณ์และความพึงพอใจในการสื่อสารของผู้รับบริการต่อศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 53. การสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด
 54. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 55. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)
 56. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียที่สำคัญ
 57. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 58. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชำระหนี้บัตรเครดิต ธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
 59. การศึกษาการตัดสินใจก่อหนี้สินของบุคคลในจังหวัดสมุทรปราการ
 60. การลดของเสียในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์
 61. การตัดสินใจในการเลือกเช่าบริการหรือจัดซื้อรถขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมปูนขาว
 62. การการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อการลดต้นทุนสินค้า ประเภททรีตเม้นต์บำรุงผมขนาด 15 มิลลิลิตรกรณีศึกษา : โรงงานผลิตต่างตอบแทนศึกษาความแตกต่างของกระแสลัดวงจรตาม
 63. IEC60909 กับIEEE551 และผลกระทบต่อระบบป้องกันกระแสเกินในสถานีไฟฟ้าย่อย
 64. วารสาร