1. การพยากรณ์ความต้องการสินค้าด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องในธุรกิจค้าปลีก
  ชื่อผู้แต่ง : ชุติมณฑน์ ภักดีสิโรตม์, เอกสิทธ์ิ พัชรวงศ์ศักดา
 2. การพยากรณ์การเกิดอุทกภัยในประเทศไทยด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง
  ชื่อผู้แต่ง : สกลภัค เจียรวัฒนสวัสดิ์, เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
 3. เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการวิเครำะห์บันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
  ชื่อผู้แต่ง : สลิลทิพย์ ธรรมศิริ, เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
 4. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเทคนิคข้อมูลแฝงและข้อมูลนิรนามผ่านบริการพร็อกซี่บนระบบเครือข่าย
  ชื่อผู้แต่ง : ขจรศักดิ์ ศิริศิลาศักดิ์, ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง
 5. การพัฒนาพาหนะจาลองขับเคลื่อนอัตโนมัติสาหรับการขนส่งภายในและภายนอกอาคาร
  ชื่อผู้แต่ง : ณัฐพล ปั้นงาม, ธนัญ จารุวิทยโกวิท
 6. การศึกษาและเปรียบเทียบแพลตฟอร์มการจาลองประมวลผลควอนตัม
  ชื่อผู้แต่ง : เธียร สืบวงษ์, ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
 7. การออกแบบและพัฒนา CHATBOT สำหรับบริษัทด้านการท่องเที่ยว
  ชื่อผู้แต่ง : วรรณนภา โมขุนทด, ณรงค์เดช กีรติพรานนท์
 8. ระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติสำหรับตอบคำถาม เกี่ยวกับกฎหมายผู้บริโภค
  ชื่อผู้แต่ง : ฐิติพร อภิสิทธิรัตนากร, ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง
 9. ระบบสนับสนุนการตั้งค่า VLAN ในอุปกรณ์สวิตช์แบบอัตโนมัติ
  ชื่อผู้แต่ง : พงษ์พัฒน์ หวังวิมาน, ดร.ธนัญ จารุวิทยโกวิท
 10. การประเมินผลกระทบจากการโจมตีแบบการปฏิเสธการให้บริการบนระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต
  ชื่อผู้แต่ง : ภูวิช แก้วหาญ, ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
 11. ระบบบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
  ชื่อผู้แต่ง : รุจน์ พัฒนเจริญ, ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
 12. การพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเอสเอพีกับเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล
  ชื่อผู้แต่ง : ศศิภา แพร่ศิริวุฒิพง, ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
 13. การต้านทานและการกู้คืนจากการโจมตี DDoS ของบอร์ด Raspberry Pi ที่ทางานเป็น IoT ผ่านไวไฟ
  ชื่อผู้แต่ง : อินทัชพงค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
 14. การบริหารงานแนะแนวของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
  ชื่อผู้แต่ง : ปณิตา บัวเจริญ, วาสนา วิสฤตตาภา
 15. การบริหารการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางอะคิตะโมเดล ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1
  ชื่อผู้แต่ง : อานุชรา ใจปัญญา, รองศาสตราจารย์ ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี
 16. การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  ชื่อผู้แต่ง : รัชดาวรรณ กระสินธุ์, รองศาสตราจาย์ ดร.กล้า ทองขาว
 17. การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการให้บริการใบรับรองเงินเดือน และ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) สาหรับข้าราชการ (PaySlip)
  ชื่อผู้แต่ง : นที เกตุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 18. การวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์สำหรับตรวจรับงานก่อสร้าง
  ชื่อผู้แต่ง : ปนัดดา เมืองวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 19. ระบบงานร้านชานมไข่มุก
  ชื่อผู้แต่ง : สิทธิพงษ์ ถูกดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 20. การพัฒนาระบบแชทบอทสำหรับการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
  ชื่อผู้แต่ง : นิตยา พรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 21. การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรไอที
  ชื่อผู้แต่ง : อนุสรณ์ ดุสิตภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 22. การพัฒนาแอปพลิเคชันสนทนาสื่อสารบนแพลตฟอร์มเว็บสำหรับองค์กร
  ชื่อผู้แต่ง : ธนารักษ์ ไชยศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 23. ระบบขายร้านขายของชำ
  ชื่อผู้แต่ง : ปนิตา แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 24. ระบบจองที่นั่งรถตู้
  ชื่อผู้แต่ง : พรประภา ตะลีสูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 25. ระบบการจัดการฝึกอบรมออนไลน์
  ชื่อผู้แต่ง : อนุรัตน์ สุดเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 26. พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารการขายและส่งเสริมการตลาดโครงการที่อยู่อาศัย
  ชื่อผู้แต่ง : รัตนาภรณ์ ป้องสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 27. ระบบจัดการคงคลังและจัดส่งสินค้าภายในองค์กรสำหรับธุรกิจรับเหมาที่มีคงคลังสินค้า
  ชื่อผู้แต่ง : วรายุทธ์ ธรรมอิทธิศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 28. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสูตรอาหารสุนัขโฮมเมด
  ชื่อผู้แต่ง : พรรษพงศ์ สายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง
 29. ระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวสวนเกษตรแบบลานแคมป์ปิ้งกรณีศึกษา สวนสราวิช
  ชื่อผู้แต่ง : ภาคภูมิ สุวรรณสิงห์, รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง
 30. ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  ชื่อผู้แต่ง : กฤตยกร ส่งต่าย, ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ
 31. การจัดการเมืองมรดกโลกในบริบทจักรวาลนฤมิต (Metaverse) กรณีศึกษาของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
  ชื่อผู้แต่ง : จิตรานุท สุขสัจจี, รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ไทยอารี
 32. ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทางานที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกของบุคลากร ในช่วง Work From Home ในสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษากองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ชื่อผู้แต่ง : ชัญญาภัค กลางจันทร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 33. การเตรียมความพร้อมในการสื่อสารโดยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน(Smartphone) เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุกรณีศึกษาสังคมผู้สูงอายุอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  ชื่อผู้แต่ง : ชุติมา อายุยืน, พิพัฒน์ ไทยอารี
 34. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึงการรับความช่วยเหลือในนโยบายฉีดวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
  ชื่อผู้แต่ง : ณัฐพร มาอุ่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ
 35. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
  ชื่อผู้แต่ง : ปฏิมา อยู่ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ
 36. แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ในการประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ด้านการบรรเทาสาธารณภัย : กรณีศึกษา เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟม บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จากัด
  ชื่อผู้แต่ง : สิบเอกหญิง ปาริชาต ปิ่นกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ
 37. ความคาดหวังของเกษตรกรต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในพื้นที่ อำเภอกุสุมาลย์จังหวัดสกลนคร
  ชื่อผู้แต่ง : ปิยะณัฐ ชัชวาลย์
 38. การฝึกอบรมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่สัมพันธ์ต่อการประเมินระดับความพึงพอใจและการเรียนรู้ ของบุคลากรในสานักงานอัยการการสูงสุด
  ชื่อผู้แต่ง :ภารณ ศรีอนันต์ไพบูลย์, รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 39. ศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของบุคลากรสายงานสนับสนุนในภาครัฐ กรณีศึกษาสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  ชื่อผู้แต่ง :รณวิชญ์ ศรีสุวรรณ์, รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ไทยอารี
 40. การยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการและพนักงานในองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพการให้บริการ: ศึกษากรณี วิสาหกิจขนาดย่อมประเภทบริการในเขตหลักสี่และเขตลาดพร้าว
  ชื่อผู้แต่ง :วรรณรวี อัศวุตมางกุร, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 41. การยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
  ชื่อผู้แต่ง :ศุภรินทร์ ทองวิจิตร, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 42. บทบาทของ METAVERSE ที่ส่งผลต่อ MINDSET ของบุคลากร ในองค์การภาครัฐ และภาคเอกชน
  ชื่อผู้แต่ง :สมพร แฉ่งฉวี, รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ไทยอารี
 43. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการ “Joint KPI D” : กรณีศึกษาบุคลากรของสำนักงานสรรพากรภาค 4
  ชื่อผู้แต่ง :สุภณัฐ โพธิ์งาม, รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 44. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นกรณีศึกษา ตลาดน้ำในจังหวัดนนทบุรี
  ชื่อผู้แต่ง :อรกช ลิ้มสมบัติอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ
 45. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริการสาธารณะและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ชื่อผู้แต่ง :อรุณรุ่ง อังคณานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 46. ปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ของประชากรกลุ่มหญิงรักหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  ชื่อผู้แต่ง :สุวัจนี พุฒิโชติ