1. การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อดอกกุหลาบของลูกค้าชาวจีนในคุนหมิง
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Oppo ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
 3. พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ซื้อของที่ระลึกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยางพาราของร้านค้าปลอดภาษีไทยคิงเพาเวอร์
 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย
 5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมาส์กหน้าของผู้บริโภคชาวจีน
 6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ของนักศึกษาชาวจีนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติจีน
 7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ Mobile Internet Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร
 8. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคคชั่น 69 Motor และการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 9. ธุรกิจสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ในยุคดิจิทัล (U PACKAGING)
 10. ปัจจัยจูงใจในกระบวนการทำงาน กรณีศึกษาบุคลากรประจำ สาขา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เขตกรุงเทพมหานคร
 11. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานครของผู้บริโภคชาวจีน
 12. พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นนาเข้าจากจีนของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร
 13. ความคิดเห็นที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live)
 14. ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
 15. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของประชากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย เปรียบเทียบระหว่างสายการบินไทยแอร์เอเชีย และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 16. แผนธุรกิจ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (UDP)
 17. ศึกษาผลของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่มีต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคล : กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร
 18. แผนธุรกิจของบริษัท Betel Palm (ภาชนะอาหารจากกาบหมาก)
 19. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่บางเขน กรุงเทพมหานคร
 20. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Anime Song Karaoke Bar ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 21. การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์คุชชั่นแบรนด์เกาหลีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 22. พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 23. แผนธุรกิจห้องเช่า
 24. เปรียบเทียบการให้บริการขนส่งพัสดุระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับ บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 25. ปัจจัยการตัดสินใจเลือกรับเหมาก่อสร้าง
 26. แผนธุรกิจ เสื้อผ้าแฟชั้นสไตล์เกาหลี ชื่อธุรกิจ NaPa Shop
 27. การศึกษาปัจจัยทางการเงินที่ส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน SET INDEX 100
 28. พฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาของกลุ่ม Generation X Generation Y และ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร
 29. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท
 30. การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์กับการใช้บริการเดลิเวอร์รี่เซอร์วิสในซุปเปอร์มาเก็ต เดอะมอลล์
 31. พฤติกรรมการชาระเงินผ่าน Mobile Banking ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 32. แผนธุรกิจ วิตามินสูตรเฉพาะบุคคล ชื่อธุรกิจ Personalize Vitamin
 33. แผนธุรกิจ กล้วยหอมทองทอดกรอบปลอดสารพิษ
 34. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการชาระเงินด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
 35. แผนธุรกิจ บริษัท กู้ด โปรเซส ออดิเตอร์ จำกัด Good Process Auditor Co., Ltd.
 36. ความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทยจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่อคุณภาพการให้บริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิษฐ์ รุ่งเรือง
 37. แผนธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ร้าน wholesome food
 38. ตัวชี้วัดการวัดผลการดาเนินงานเชิงดุลยภาพที่ส่งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET50
 39. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100
 40. ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางการบัญชีกับคุณภาพกาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ SET CLMV
 41. อิทธิพลของอัตราส่วนทางการเงินด้านประสิทธิภาพการดาเนินงานที่ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100
 42. PURCHASING BEHAVIOR OF CHINESE CUSTOMERS TOWARD TO THE PROPERTY IN BANGKOK, THAILAND.
 43. FACTORS AFFECTING THE SERVICE USAGE BEHAVIOR OF CHINESE CUSTOMERS TOWARD THE ALIPAY MOBILE PAYMENT SERVICE IN THAILAND
 44. MOTIVATING FACTORS BEHIND NORWEGIANS INVESTMENT DECISION ON PROPERTIES IN THAILAND
 45. FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO STUDY THE “MAKLORM (GO) SPORT” OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK
 46. PURCHASING INTENTION OF CAMBODIAN CONSUMERS ON HEALTHCARE SERVICES IN THAILAND
 47. FACTORS AFFECTING CHINESE TOURIST’S BUYING BEHAVIOR AT KING POWER DUTY FREE STORES IN BANGKOK
 48. FACTORS INFLUENCING CHINESE PARENTS’ INTENTION TO SELECT PIANO TEACHING SCHOOLS FOR CHILDREN IN BEIJING CITY, PRC.
 49. FACTORS MOTIVATING CHINESE CONSUMERS TO PURCHASE THAI AMULETS IN BANGKOK
 50. คดียาเสพติด : ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาโดยจัดตั้งศาลยาเสพติด
 51. มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการฟื้นฟูและเยียวยาผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์
 52. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 53. ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์ : ศึกษากรณีการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม
 54. แนวทางการจัดให้มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในระบบธุรกิจหนังสือที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
 55. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดักฟังการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
 56. ศึกษาความเหมาะสมในการกาหนดเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 335 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
 57. ความผิดฐานลักทรัพย์ ศึกษากรณีการลักอาวุธปืน
 58. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามกับความรับผิดทางละเมิด
 59. ปัญหาในการแบ่งแยกความผิดฐานลักทรัพย์ กับความผิดฐานฉ้อโกง
 60. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการลงโทษทางอาญาที่เหมาะสม : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประชาชน
 61. มาตรการทางกฎหมายในการไกล่เกลยี่ ระงับข้อพิพาทนอกศาลในคดีอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 62. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้าง กระบวนการพิจารณา และการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร
 63. ความผิดอาญาฐานการครอบครองสื่อลามกอนาจารที่ผู้ถูกถ่ายไม่ยินยอมกับกฎหมายอาญา
 64. ปัญหาสภาพบังคับเกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 65. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจาหน่ายหลักประกันที่เป็นกิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
 66. มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 67. ปัญหาการกาหนดความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 68. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างในกิจการขนส่งทางบกภาคเอกชนของประเทศไทย
 69. คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตาม มาตรา 46 : ศึกษากรณีศาลมีคำพิพากษาคดีส่วนอาญายกฟ้องด้วยเหตุ ยกประโยชน์แห่งข้อสงสัยแก่จำเลย
 70. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
 71. ข้อห้ามการรับฟังพยานหลักฐานที่มีลักษณะส่วนตัว
 72. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทหารกรณีการกระทาความผิดอาญาทหารของทหารอากาศและอาสาสมัครทหารพราน
 73. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาแทนผู้บริโภค ตามมาตรา 39 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
 74. แนวทางการแก้ไขความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ทั่วไปตาม มาตรา 217 และการวางเพลิงเผาทรัพย์กรณีพิเศษ ตามมาตรา 218 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
 75. ปัญหาทางกฎหมายในการลงโทษภรรยาที่ใช้ความรุนแรงต่อสามีเนื่องจากตนเองถูกกระทาโดยมิชอบซ้ากันอย่างต่อเนื่อง
 76. ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีบัตรศูนย์อาหารสูญหายหรือชารุดบกพร่อง
 77. อำนาจของพนักงานสอบสวนในการแฝงตัว
 78. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการคุ้มครองการจดทะเบียนโดเมนเนม
 79. หลักห้ามโจทก์อ้างจาเลยเป็นพยาน : ศึกษากรณีจาเลยหลายคน
 80. ปัญหาของกฎหมายขายฝาก: ศึกษาการนาพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562 มาใช้
 81. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 82. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพโดยประมาทของแพทย์
 83. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ : ศึกษากรณีลูกหนี้ร้องขอฟื้นฟูกิจการด้วยความสมัครใจ
 84. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเครื่องดื่มน้าผลไม้ภาคอุตสาหกรรม
 85. การสื่อสารการสร้างเสริมสุขภาวะของเว็บไซต์ไทยเฮลท์กับการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
 86. การรีแบรนด์ดิ้งเครื่องสาอางศรีจันทร์ที่มีผลต่อพฤติกรรม และการตัดสินใจซื้อของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
 87. ภาวะผู้นาทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
 88. ความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 89. การพัฒนาความสามารถการแก้ปัญหาในวิชากีฬาฟุตบอลโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการทำงานเป็นทีมสำหรับกีฬาฟุตบอลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
 90. การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
 91. การพัฒนาการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการละครของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 92. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 93. การพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 94. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชา การใช้โปรแกรมนาเสนอโดยการเรียนรู้แบบกากับตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
 95. การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่
 96. การเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกรีสอร์ตในเขตตำบลอ่าวนาง และตำบลหนองทะเลจังหวัดกระบี่ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
 97. การศึกษาปัจจัยแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อการแนะนำ จังหวัดกาญจนบุรีต่อผู้อื่น
 98. โปรแกรมค้นหาเส้นทางสำหรับการลาดตระเวนในภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย
 99. ระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาจุดกระจายสัญญาณ WiFi แบบอัตโนมัติ
 100. การออกแบบและพัฒนาสายอากาศแบบไมโครสตริปสำหรับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต
 101. การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมกรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
 102. การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศและประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของกรอบอาคาร :กรณีศึกษา กรมส่งเสริมการเกษตร (อาคาร 1)
 103. การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าแบบเปิดขนส่งหน้าตู้ กรณีศึกษา บริษัท ไดนามิคทรานสปอร์ต จำกัด
 104. การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด
 105. การลดการใช้พลังงานในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้า อ่างทอง เพาเวอร์
 106. การวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด กรณีศึกษา บริษัทเจริญชัย จำกัด
 107. การประเมินสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP)
 108. การศึกษาแนวทางการลดการใช้เชื้อเพลิงของรถเทรลเลอร์ กรณีศึกษา บริษัท ไดนามิคทรานสปอร์ต จำกัด
 109. การศึกษาเปรียบเทียบระบบปรับอากาศเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสถานศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคาร 8)
 110. การติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในอาคารของร้าน KFC และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน LEED
 111. การลดเวลาสูญเสียของเครื่องวิเคราะห์คุณภาพก๊าซด้วยวิธีการบำรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลาง
 112. การลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบหอหล่อเย็น กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าแหลมฉบัง
 113. การประยุกต์ใช้การจัดการบำรุงรักษาเชิงทวีผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผู้ผลิตริงเกียร์
 114. การปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังกรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องสำอาง
 115. การจัดการพลังงานอาคารสานักงาน กรณีศึกษา : อาคาร 9 บริษัท ทีโอที สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
 116. ทางเลือกในการออกแบบงานระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิงประกอบอาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น
 117. การศึกษารูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าและผลกระทบทางการเงินจาก Solar PV Rooftop สำหรับภาคประชาชนต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 118. การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตฝาปิดผนึกขวด ผลิตภัณฑ์ ฝาแม็กซี่ของเสียประเภทฝาไม่ตรงศูนย์
 119. การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าความพร้อมใช้และความเชื่อถือ กรณีศึกษา : บันไดเลื่อนในสถานี พญาไท รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์
 120. การพยากรณ์การผลิตเสื้อและกางเกง กรณีศึกษา บริษัท อาเมสการ์เมนต์ จากัด
 121. การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการตรวจสอบด้วยสายตาของโรงงานผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 122. การลดอัตราชารุดของเครื่องจักร กรณีศึกษางานซ่อมบำรุงในสายการผลิตเครื่องประดับและอัญมณี
 123. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 124. การวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกลของแผนกเทคนิคผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ