1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนสาหรับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. การประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชันสาหรับการเติมเต็มสินค้าอาหารแห้งกรณีศึกษา คลังสินค้า บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป จากัด
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน:กรณีศึกษาบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเช่าชดุ แต่งงานของประชาชนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
 5. การให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเนื้อไก่สดของผู้บริโภคชาวกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ
 6. การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามของนักท่องเที่ยวชาวไทย
 7. พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมอาเซียน
 8. พฤติกรรม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐบาล
 9. ผลกระทบของการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
 10. ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100
 11. ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน : ศึกษากรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดฐานร่ารวยผิดปกติ
 12. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ติดยาเสพติด
 13. ปัญหาตรวจสอบการดาเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง : ศึกษากรณีการดาเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช.1
 14. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีผู้บริโภค : ศึกษากรณีที่ธนาคารเป็นโจทก์
 15. ความผิดอาญา : ศึกษามาตรการทางอาญาเกี่ยวกับพืชเสพติด
 16. ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมและโทษศึกษากรณีความผิดทางเพศตามกฎหมายอาญามาตรา276วรรคแรกกับมาตรา277วรรคแรก
 17. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรา 26 แห่งพระราชกฤษฎีกา ข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ พ.ศ. 2558
 18. ปัญหาเกี่ยวกับเขตอานาจศาลในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
 19. ปัญหาการมอบอานาจของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
 20. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมพืชเสพติดโดยแพทย์และการสาธารณสุขศึกษาเฉพาะกรณี กัญชา และกระท่อม
 21. การใช้สิทธิของผู้เสียหายในการคัดค้านคาสั่งไม่ฟ้องคดีของอัยการ
 22. ผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
 23. ปัญหาการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้สถาบันการเงิน เพื่อนาเงินได้ไปชาระหนี้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน
 24. ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการคัดเลือกคู่สัญญาพัสดุภาครัฐ
 25. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ตามคาพิพากษา
 26. หลักตรวจสอบค้นหาความจริง : ศึกษากรณีการไต่สวนมูลฟ้องอันเป็นเครื่องมือในการประทับฟ้องคดีของรัฐ
 27. ปัญหาการจัดเก็บภาษีการทาธุรกรรมพระเครื่องและวัตถุมงคล : ศึกษากรณีการแจ้งเงินได้พึงประเมินและการหักค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้
 28. การลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังในประเทศไทย
 29. สิทธิในการดารงชีวิตของผู้ต้องขังหญิง
 30. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการเสริมความงามศึกษากรณีสัญญาผู้บริโภค
 31. การค้นหาความจริงเกี่ยวกับคดีในชั้นเจ้าพนักงาน
 32. การกาหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 33. ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับชาระหนี้ตามคาพิพากษาของศาลกรณีโรงเรียนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 34. มาตรการการเยี่ยมผู้ต้องขังเพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตคู่และครอบครัว
 35. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับโทษในคดียาเสพติดกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 36. หลักการให้เหตุผลในคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
 37. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นกิจการรายเดียวหรือวิสาหกิจเฉพาะบุคคล
 38. วินัยทางการคลังและงบประมาณ : ศึกษากรณีการไปศึกษาดูงานต่างประเทศของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
 39. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีทุจริตของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
 40. การกาหนดความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราตาม มาตรา 276 วรรคแรกเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
 41. ปัญหาทางกฎหมายในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
 42. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจบริการรับเลี้ยงและดูแลเด็ก
 43. แนวทางในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐ
 44. ปัญหา และอุปสรรคทางกฎหมายในการนาทรัพย์สินที่เป็นกิจการและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558
 45. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินกระบวนพิจารณาดีทางการแพทย์ในศาลปกครองที่เหมาะสมในประเทศไทย
 46. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทย
 47. ความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่อง: ศึกษากรณีสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารโดยผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเอกชน
 48. มาตรการทางเลือกเกี่ยวกับผู้กระทาความผิดที่เป็นหญิงตามข้อกาหนดกรุงเทพ
 49. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรา 26(3) แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546: ศึกษากรณีที่เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทาความผิดอันนาไปสู่ความรับผิดของผู้ปกครองและมาตรการลงโทษผู้ปกครองที่เด็กกระทาความผิด
 50. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านแดน
 51. ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และผู้สูบบุหรี่
 52. เขตอำนำจศำลในคดีควำมรับผิดทำงละเมิดในกรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระทำต่อเอกชน
 53. ปัญหาในการนาหลักการของมาตรา 444 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 54. บทบาทของศาลชั้นต้นกับการตรวจสอบค้นหาความจริงในคดีอาญา
 55. มาตรการลงโทษผู้กระทาผิดหญิงในคดีอาญา ศึกษากรณีการนาการลงโทษรูปแบบอื่นมาใช้แทนการจาคุกในเรือนจำ
 56. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทาที่กระทบสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
 57. การพัฒนากฎหมายล้มละลาย : ศึกษากรณีการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนของบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจำ
 58. สิทธิการออกไปนอกเรือนจาของนักโทษเด็ดขาด
 59. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทางานและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ
 60. ปัญหาการกาหนดโทษและมาตรการบังคับโทษ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 61. มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการควบคุมการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมที่กระทบต่อชุมชน
 62. กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ : ศึกษากรณีสิทธิในการสื่อสารของผู้ต้องขังชาวต่างชาติ
 63. ปัญหาการเพิกถอนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 64. ปัญหาทางกฎหมายในการจ่ายเงินจากการบังคับคดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายในระยะเวลาบังคับคดี
 65. แนวปฏิบัติทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองคู่สัญญาในเกษตรพันธสัญญา เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามความตกลงของสถาบันระหว่างประเทศ UNIDROIT ว่าด้วยการทาเกษตรพันธสัญญา
 66. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเพ่อื ใช้ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 67. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีงานโยธาสาธารณะในศาลปกครองที่เหมาะสมในประเทศไทย
 68. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ
 69. สิทธิของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์
 70. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำประมงพื้นบ้านโดยรัฐ
 71. มาตรการทางกฎหมายเพื่อลดปริมาณคดี : ศึกษาการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ
 72. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้าง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อานาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมกับราชอาณาจักรไทย
 73. ปัญหาการกระทำผิดที่ศาลรอการลงโทษโดยการคุมประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ
 74. มาตรการทางกฎหมายในการจัดหาล่ามให้จาเลยชาวต่างชาติในชั้นพิจารณาคดีอาญา
 75. อำนาจดำเนินคดีอำญาของผู้เสียหาย
 76. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 77. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรเงินและการตรวจสอบการใช้เงินเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในราชอาณาจักรไทย
 78. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจอาคารชุดศึกษากรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายห้องชุด
 79. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนาหลักห้ามพิพากษาเกินคาขอมาใช้ในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 80. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการการฟ้องเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองศึกษากรณีกฎ
 81. ปัญหากฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ : ศึกษากรณีการกากับดูแลราคาสินค้าหรือบริการโดยรัฐ
 82. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางแพ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 83. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความของผู้ถูกจับในชั้นการจับกุม
 84. อำนาจยึดและอายัดของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 85. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ต
 86. ปัญหาการนำข้อมูลบุคคลของจำเลยมาใช้ในชั้นพิจารณาพิพากษาคดี
 87. บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับหลักประกันภายหลังที่ได้มีคาวินิจฉัยบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ
 88. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเขตอานาจในการพิจารณาคดีของศาลภาษีอากรกลาง
 89. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
 90. การดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ท. : ศึกษากรณีพนักงานสอบสวนส่งเรื่องตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551
 91. หลักการคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคาสั่งทางปกครอง : ศึกษากรณีพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการนโยบายกรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่นของ/องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
 92. บทบาทของแพทย์ตามกฎหมายราชทัณฑ์ของไทย
 93. ระบบการตรวจสอบการออกหมายอาญาศึกษาเฉพาะกรณีการสอบสวนของเจ้าพนักงานฝ่ายตำรวจ
 94. ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์สาหรับการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ
 95. การวิเคราะห์รูปแบบและความหมายของสารด้านสุขภาวะผ่านการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) ในนิตยสาร SOOK
 96. การสื่อสารความเสี่ยงการสร้างเขื่อนไซยะบุรีที่มีผลกระทบต่อชาวไทยริมฝั่งแม่น้าโขง
 97. การบริหารงานบุคคล กรณีครูชาวจีนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปทุมธานี
 98. การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานี
 99. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
 100. พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1
 101. ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
 102. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามทัศนะคติของผู้บริหาร หัวหน้ากล่มุสาระการเรียนรู้และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
 103. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามความคิดเห็นของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
 104. การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4
 105. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษดิ์
 106. การดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
 107. การมีส่วนร่วมในบริหารวิชาการของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของกลุ่มสหวิทยาเขตสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
 108. ระบบสนับสนุนการจัดการฐานข้อมูลสายใยแก้วนำแสง
 109. การป้องกันการโจมตีแบบครอสไซต์สคริปติ้ง
 110. การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยเอสคิวแอลอินเจ๊คชั่น ผ่านเอชทีทีพีเฮดเดอร์และแนวทางป้องกัน
 111. การศึกษาการยอมรับการจัดตั้งระบบเปลี่ยนรูปพลังงานจากขยะในเขตเทศบาล
 112. การศึกษาความรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภคน้ำมันปลาในเขตกรุงเทพมหานคร
 113. ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารทอดของร้านหาบเร่แผงลอยบริเวณอนุสาวรีย์ชัย และร้านอาหาร ในวิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล
 114. การศึกษาผลการรักษาสิว ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Phyto-C
 115. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในบุคลากรโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 116. ศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายและการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนลงพุงของข้าราชการตารวจสถานตำรวจภูธรกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 117. การศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักกำหนดอาหารไทย
 118. ผลการใช้โปรแกรมการให้ความรู้สาหรับดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลหมอสำเริง จังหวัดสุพรรณบุรี
 119. การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด
 120. เจตคติเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของพนักงานบริษัทเอกชน ในอาคารเสริมมิตร เขตกรุงเทพมหานคร
 121. การศึกษาความสัมพันธ์ของการรับประทานอาหารจานเดียวกับค่าดัชนีมวลกาย(BMI)ของคนงานในโรงงานแฟมิลี่ ชูส์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 122. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้หญิงวัยทอง ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 123. ความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาสิว ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Phyto-C
 124. ความสัมพันธ์ของภาวะไขมันเกาะตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์กับกลุ่มภาวะอ้วนลงพุงในประชากรไทย
 125. ระดับความรู้ในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัยของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
 126. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมและการให้ความสำคัญของส่วนประสมการตลาดของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
 127. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ที่เข้ารับบริการในคลินิกอดบุหรี่ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรี
 128. ความสัมพันธ์ของชั่วโมงการทางานต่อภาวะอาการต่อมหมวกไตล้าของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก
 129. การศึกษาความชุกและความสัมพันธ์ของภาวะต่อมหมวกไตล้าในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังและไฟโบรไมอัลเจีย
 130. ประสิทธิผลของการออกกาลังกายแบบ Aerobic และ Weight training ต่อระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครราชสีมา
 131. ผลของโปรแกรมนวดบ้ำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหยต่อควำมเจ็บปวดในการเจ็บครรภ์คลอด ที่โรงพยาบาลสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 132. คุณภาพการนอนหลับ ความเหนื่อยล้า ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 133. ผลการอบไอน้าสมุนไพรไทยกับการลดความเครียด
 134. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกาลังกายของเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)ที่มีภาวะโภชนาการเกิน จังหวัดสิงห์บุรี