1. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคชาวลาว     Full  text
 2. คุณธรรมทางกฎหมายในกฎหมายอาญา : ศึกษาความผิดฐานรับของโจร     Full  text
 3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ     Full  text
 4. ความผิดเกี่ยวกับการส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไม่พึงประสงค์ :ศึกษากฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ     Full  text
 5. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคมเศรษกิจอาเซียน     Full  text
 6. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจเกสเฮาส์ ในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี     Full  text
 7. บุคลิกภาพกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร     Full  text
 8. การบังคับโทษปรับ : ศึกษากรณีบังคับให้ทำงานแทนค่าปรับ     Full  text
 9. อิทธิพลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความพร้อมด้านความรู้ของพนักงานโรงแรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)กรณีศึกษา: เครือโรงแรมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร     Full  text
 10. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคชาวไทย     Full  text
 11. การค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น : ศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่าด้วยเหตุอันควรเชื่อ     Full  text
 12. กลไกการตรวจสอบกรณีวิสามัญฆาตกรรม : ศึกษากรณีการตายเกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานตำรวจ     Full  text
 13. ปัญหาของการปัญหาเกี่ยวกับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบกฎหมายและร่างรัฐธรรมนูญ     Full  text
 14. ปัญหาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด :ศึกษากระบวนการในชั้นเจ้าพนักงาน     Full  text
 15. ปัญหาทางกฎหมายในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย     Full  text
 16. พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคำพิพากษาฎีกาก่อนบัญญัติมาตรา 226/1 กับผลของมาตรา 226/1     Full  text
 17. ปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในศาลปกครอง     Full  text
 18. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547     Full  text
 19. เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานหญิง : ศึกษากรณีอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง     Full  text
 20. ปัญหาทางกฎหมายในการดักฟังการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519     Full  text
 21. การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง     Full  text
 22. การใช้อำนาจแสวงหาพยานหลักฐานจากร่างกายของผู้ถูกกล่าวหา :ศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1     Full  text
 23. ปัญหากฎหมายในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่มิใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา     Full  text
 24. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหา:ศึกษาเฉพาะกรณีการนำผู้ต้องหาชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ     Full  text
 25. การลงมือกระทำความผิด: ศึกษากรณีฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธ     Full  text
 26. ปัญหาหลักการรับฟังคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง     Full  text
 27. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์:ศึกษากรณีโทษปรับทางอาญา     Full  text
 28. ปัญหาเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีป้าย : ศึกษากรณีตามมาตรา 8 (5),(9),(10) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510     Full  text
 29. ปัญหาการจำหน่ายคดีเพราะเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไปของศาลปกครอง     Full  text
 30. ปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ     Full  text
 31. การทำแผนประทุษกรรมและการแถลงข่าวสื่อมวลชน     Full  text
 32. การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน     Full  text
 33. อำนาจการฟ้องคดีในศาลทหาร:ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการทุจริต     Full  text
 34. บทบาทของอัยการสูงสุดในการดำเนินคดีอาญาในความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร     Full  text
 35. การจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548     Full  text
 36. ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย :ศึกษาเฉพาะกรณีกระบวนพิจารณาในศาลปกครองชั้นต้น     Full  text
 37. ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจตุลาการนายเดียวในคดีปกครอง     Full  text
 38. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ     Full  text
 39. คุณธรรมทางกฎหมาย : ศึกษากรณีความผิดฐานประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551     Full  text
 40. ปัญหากฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ     Full  text
 41. ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน :ศึกษากรณีการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์     Full  text
 42. บทบาทของผู้พิพากษาในการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีแพ่ง     Full  text
 43. การทำแท้งโดยชอบด้วยกฎหมาย:ศึกษาเปรียบเทียบเงื่อนไขประกอบการทำแท้งในต่างประเทศ     Full  text
 44. การตีความประมวลกฎหมายอาญามาตรา199ศึกษาขอบเขตความรับผิดกับปัญหาทางกฎหมายกรณีกระทำต่อซากทารกหรือส่วนของซากทารก     Full  text
 45. คุณธรรมทางกฎหมาย : ศึกษาการใช้การตีความความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์     Full  text
 46. ปัญหาทางกฎหมายต่อการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาโลจิสติกส์ตามกรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษาเฉพาะกรณีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542     Full  text
 47. ปัญหาการระงับข้อพิพาทในคดีเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     Full  text
 48. กฎหมายเงินทดแทน :ศึกษากรณีการจ่ายเงินทดแทนและข้อยกเว้นในการจ่ายเงินทดแทน     Full  text
 49. ปัญหาเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร     Full  text
 50. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544     Full  text
 51. การใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534     Full  text
 52. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายทำงานในประเทศไทย:ศึกษากรณีปัญหาตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551     Full  text
 53. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทำประมงทางทะเล     Full  text
 54. ความเป็นภาวะวิสัยในการสอบสวนคดีอาญา: ศึกษาบทบาทพนักงานอัยการในคดีอาญาทั่วไปของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง     Full  text
 55. ปัญหาทางกฎหมายในการยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย     Full  text
 56. ปัญหาทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ     Full  text
 57. กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ : ศึกษากรณีทัณฑสถานวัยหนุ่ม     Full  text
 58. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490     Full  text
 59. มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง:ศึกษากรณีลิสซิ่งรถยนต์     Full  text
 60. การอุทธรณ์ในคดีอาญา : ศึกษากรณีการให้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว     Full  text
 61. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ศึกษากรณีการฟ้องคดีและการริบหลักประกันซอง     Full  text
 62. ปัญหาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม     Full  text
 63. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย     Full  text
 64. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน :ในกรณีที่มีการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548     Full  text
 65. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย     Full  text
 66. ปัญหาการวินิจฉัยเรื่องความรับผิดอย่างอื่นของฝ่ายปกครอง     Full  text
 67. การกำหนดอัตราโทษปรับที่เหมาะสม : ศึกษากรณีผู้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร     Full  text
 68. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการอุดหนุนการส่งออกในการค้าระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     Full  text
 69. การใช้ดุลยพินิจในการรอการลงโทษ:ศึกษาปัญหาการให้เหตุผลในคำพิพากษาคดีอาญา     Full  text
 70. ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองขอให้เพิกถอนกฎ     Full  text
 71. บทบาทของพนักงานอัยการในคดีชันสูตรพลิกศพ: ศึกษากรณีมาตรา 155/1     Full  text
 72. มาตรการในการลงโทษความผิดฐานขับขี่ในระหว่างเมาสุราตามกฎหมายของประเทศไทย     Full  text
 73. การกำหนดให้ความผิดฐานฉ้อโกงแรงงานเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน     Full  text
 74. สิทธิของผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีในการพบทนายความเป็นการเฉพาะตัว     Full  text
 75. มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบการกำกับดูแลการบังคับโทษจำคุกในเรือนจำ     Full  text
 76. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน     Full  text
 77. ปัญหาทางกฎหมายในการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับระบบพิจารณาอุทธรณ์ในการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือน โดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม     Full  text
 78. การเพิกถอนกฎหรือคำสั่ง ด้วยเหตุไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542     Full  text
 79. ปัญหาการใช้ดุลพินิจของกระทรวงการคลังในการตรวจสอบค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539     Full  text
 80. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้กล่าวหาหรือให้ถ้อยคำ หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่     Full  text
 81. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามคำสั่งศาล     Full  text
 82. ความผิดต่อชีวิตที่เป็น “ความผิดที่เป็นบทเบา”     Full  text
 83. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     Full  text
 84. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำเครื่องจักรในโครงการขนส่งมวลชนระบบรางมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้     Full  text
 85. บทบาทของศาลในการรับฟังพยานหลักฐาน:ศึกษากรณีการรับฟังสื่อภาพและเสียงคำให้การพยานเด็กในชั้นพิจารณา     Full  text
 86. มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ใช้แล้วจากผู้ประกอบธุรกิจ     Full  text
 87. ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับการดำเนินของตัวแทนประกันชีวิต     Full  text
 88. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ     Full  text
 89. ปัญหาการเพิกถอนสิทธิหรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายหลังที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น     Full  text
 90. ปัญหาการบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม     Full  text
 91. การเปิดรับ การรับรู้ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง”     Full  text
 92. ความผูกพันต่อตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ยี่ห้อคาวาซากิ       Brand Engagement affecting on the Repeat Purchase Intentions on motorcycle Decision of Consumers in Bangkok: Case Study of Kawasaki Big Bike.      Full  text
 93. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง     Full  text
 94. การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลราชวิถี     Full  text
 95. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรตราหมอเส็งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร     Full  text
 96. การประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์     Full  text
 97. การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผล และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี     Full  text
 98. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊กของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ Achievement in Reading Comprehension with Collaborative Learning using Facebook for CVE 1 student of Panyapiwat Technological College     Full  text
 99. ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     Full  text
 100. บทบาทของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1     Full  text
 101. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร     Full  text
 102. ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     Full  text
 103. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ่านของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี     Full  text
 104. แนวคิดในการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำของเยาวชนไทยกรณีศึกษาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว     Full  text
 105. ปัญหาและแนวทางพัฒนาการตรวจสอบระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     Full  text
 106. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนกับตัวเลขทางการเงินของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค     Full  text
 107. การจัดการทรัพยากรอาคารด้านความปลอดภัยในการทำงานกรณีศึกษา : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์)บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)     Full  text
 108. การใช้พลังแสงอาทิตย์ทดแทนบนรถคุ้มครองของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2     Full  text
 109. ผลของสูตรผสมน้ำมันหอมระเหยโดยการนวดหินร้อน ต่อการบรรเทาอาการปวดประจำเดือนในนักศึกษาสาขาบูรณาการสุขภาพและความงามคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     Full  text
 110. ระดับของโลหะหนักที่ส่งผลต่อผลตรวจสุขภาพของประชาชน : กรณีศึกษาในกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง     Full  text
 111. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการนั่งงอเข่าต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับยากลูโคซามีนซัลเฟตในกองแพทย์หลวงสวนจิตรลดา     Full  text
 112. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี     Full  text
 113. การศึกษาประสิทธิภาพของครีมหอยทากในการรักษาริ้วรอย     Full  text
 114. วารสาร  Full  text